Predsjedništvo Crvenog križa TK

Predsjedništvo Crvenog križa Tuzlanskog kantona ima 9 članova koji su na konstituirajućoj sjednici Skupštine izabrani iz redova zastupnika Skupštine na mandatni period od četiri godine.

Predjedništvo je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad Crvenog križa Tuzlanskog kantona između sjednica Skupštine. Rješava sva pitanja u toku godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine kao i pravima koja su utvrđena Statutom Crvenog križa TK. Predsjedništvo se sastaje prema potrebi.

Predsjedništvo Crvenog križa TK: priprema prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština, provodi odluke i zaključke Skupštine, donosi Poslovnik o radu Predsjedništva, priprema i predlaže programe i finansijske planove i brine se o njihovom izvršavanju, donosi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi Crvenog križa TK, imenuje Sekretara Crvenog križa TK, imenuje rukovodioca Službe traženja, osigurava sredstva za izvršenje Programa rada, Stručne službe i povremenih tijela te usklađuje njihov rad, osniva povremeno stručna radna tijela (komisije, savjete) i imenuje njihove predsjednike, donosi procedure kojima se bliže određuju politike poslovanja Crvenog križa TK, daje saglasnost na statute organizacija Crvenog križa općina, prati i ocjenjuje stanje i aktivnosti u organizacijama Crvenog križa općina i u vezi s tim daje preporuke, sugestije i uputstva za rad, donosi pravila o organizovanju mladih u Crvenom križu TK, donosi odluku, plan i operativni plan o djelovanju u slučaju prirodnih i drugih nesreća, u skladu s Pravilnikom predlaže Skupštini donošenje Odluke o priznanjima, donosi odluke o načinu korištenja sredstava humanitarne pomoći i raspolaganja pokretnom imovinom, a na prijedlog sekretara i nadležnih komisija, donosi Odluku o osnivanju Stručne službe i u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta, na prijedlog sekterara, utvrđuje broj zaposlenih u Stručnoj službi, informira javnost o svom djelovanju.

Predsjedništvo Crvenog križa TK čine slijedeći članovi:

  1. Tihomir Knežiček, predsjednik
  2. Benedin Pejić, član
  3. Ramiz Glavić, član
  4. Razija Majstorović, član
  5. Željko Mott, član
  6. Semir Mulaosmanović, član
  7. Džana Atlić, član
  8. Semir Mulaosmanović, član
  9. Semir Muhić, član