Humanitarne akcije

Jedan od oblika prikupljanja različitih vidova pomoći koje Crveni križ tradicionalno realizuje je putem akcija solidarnosti, koje se organizuju u skladu sa potrebama trenutnih korisnika.

U zadnjoj nedjelji oktobra se tradicionalno, svake godine organizira kampanja pod sloganom «SOLIDARNOST NA DJELU». U toku ove nedjelje intenziviraju se aktivnosti na prikupljanju dobara (hrana, higijenske potrepštine, ogrijev, ortopedska pomagala, posteljina, gorivo za distribuciju roba, novčana sredstva, te ostali vidovi donacija).

Promocija kampanje se vrši putem sredstava javnog informisanja te distribucijom letaka i plakata prepoznatljivih za ovu kampanju. Cilj je uticati na poboljšanje kvaliteta života ugroženih lica, a specifični cilj je podići svijest javnosti o potrebama starih lica i socijalno ugroženih kategorija stanovništva, te pružiti pomoć stanovništvu u stanju socijalne potrebe. Akcije prikupljanja dobara vrše volonteri i aktivisti Crvenog križa u tržnim centrima, školama, mjesnim zajednicama, a građani svoje priloge donose u organizacije Crvenog križa.