ZAKON O DCK BiH

Na osnovu Člana IV. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentama skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 12. oktobra 2004. godine, i na sjednici Doma naroda, održanoj 21. oktobra 2004. godine, usvojila je

ZAKON

O DRUŠTVU CRVENOG KRSTA/KRIŽA BOSNE I HERCEGOVINE

I – CILJ I STRUKTURA

Član 1.

Ovim zakonom utvrđuje se Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Društvo) kao nacionalna organizacija Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, uređuje njegov pravni položaj, regulira struktura, nadležnost i pravo na vršenje javnih ovlaštenja, finansiranje, nadzor nad zakonitošću rada i druga pitanja značajna za djelovanje Društva.

Član 2.

Društvo je dobrovoljna humanitarna organizacija građana Bosne i Hercegovine, priznata i ovlaštena da, na osnovu Ženevskih konvencija (I. – IV.) od 12. augusta 1949. godine i njenih Dopunskih protokola I. i II. od 10. jula 1977. (u daljem tekstu: Ženevske konvencije), u miru i za vrijeme elementarnih i drugih nepogoda, vanrednih stanja, u skladu s načelima humanosti, nepristrasnosti, neutralnosti, nezavisnosti, dobrovoljnosti, jedinstva i univerzalnosti, ostvaruje određene humanitarne ciljeve, zadatke i javna ovlaštenja u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obuke, Službe traženja i pružanja pomoći medicinskim službama oružanih snaga u vrijeme oružanog sukoba.

Član 3.

Društvo ima svojstvo pravnog lica.

Član 4.

Društvo je jedina organizacija Crvenog križa Bosne i Hercegovine koja djeluje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, a čine ga Crveni križ Federacije BiH i Crveni krst Republike Srpske i sve njihove organizacije. Društvo je priznato od Međunarodnog komiteta Crvenog križa 8. maja 2001. godine.

Djelovanje i način rada entitetskih organizacija Crvenog križa uređuje se entitetskim zakonima i statutima entitetskih organizacija.

Član 5.

Znak Društva je križ crvene boje s pet jednakih kvadrata na bijeloj podlozi u skladu sa Ženevskim konvencijama i jedini je zakoniti znak u Bosni i Hercegovini.

Društvo je ovlašteno da upotrebljava znak u sve svrhe predviđene Međunarodnom konvencijom Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, u skladu sa Ženevskim konvencijama, sadašnjim zakonom i Propisima o upotrebi znaka Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca od strane nacionalnih društava.

II – DJELATNOSTI I VRŠENJE JAVNIH OVLAŠTENJA

Član 6.

Djelatnosti Društva su:

 • predstavljanje i zastupanje Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) u međunarodnim asocijacijama Crvenog križa i pred drugim nacionalnim organizacijama;
 • provođenje međunarodnih obaveza koje je preuzela BiH u oblastima kojima se bavi i za koje je nadležan Crveni križ;
 • koordiniranje djelovanja struktura Crvenog križa u BiH;
 • organiziranje Službe traženja;
 • upravljenje imovinom i sredstvima Društva;
 • zaštita znaka i naziva Društva;
 • učešće u organiziranju i pružanju socijalne pomoći i zdravstvene zaštite građanima u slučaju elementarnih nepogoda, epidemija i drugih većih nesreća;
 • rad na zdravstveno – socijalnoj zaštiti i na zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva i učešće u organiziranju raznih oblika međusobne pomoći građana u duhu humanizma i solidarnosti;
 • učešće u organiziranju pomoći za žrtve elementarnih nepogoda i oružanih sukoba i raspoređivanje pomoći primljene od nacionalnih i međunarodnih društava;
 • organiziranje prikupljanja pomoći u BiH i slanje u inozemstvo pomoći koju državni organi, preduzeća i drugi darodavci pružaju radi ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda, epidemija i oružanih sukoba;
 • saradnja sa zdravstvenom službom, sanitetskim službama oružanih snaga u BiH i civilnom zaštitom na zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih u slučaju oružanog sukoba, elementarnih i drugih nesreća;
 • učešće u prihvatanju i smještaju evakuiranog stanovništva, izbjeglih i raseljenih lica i provođenje mjera koje mogu doprinijeti zbrinjavanju nastradalog i ugroženog stanovništva u slučaju prirodnih i drugih katastrofa;
 • učešće u obuci stanovništva u pružanju prve medicinske pomoći;
 • obuka kandidata i obavljanje ispita iz oblasti prve pomoći za vozače motornih voziia u okviru polaganja vozačkog ispita;
 • učešće u organiziranju akcija dobrovoljnog darivanja krvi i animiranju građanstva u ovoj oblasti;
 • vršenje poslova koji proističu iz odredbi Ženevskih konvencija i drugih međunarodnih obaveza koje je ratificirala Bosna i Hercegovina u toj oblasti;
 • obavljanje zadataka u pogledu điseminacije međunarodnog humanitarnog prava i osnovnih principa Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, i drugih zadataka predviđenih zvaničnim dokumentima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca; i
 • vršenje i drugih poslova koji su određeni zakonom, kao i poslova u vezi s tradicionalnim aktivnostima Crvenog križa.

Član 7.

Javna ovlaštenja u okviru djelatnosti iz člana 6. Društvo vrši kroz strukture entitetskih organizacija izdavanjem uvjerenja i drugih javnih isprava.

Član 8.

Društvo u vršenju javnih ovlaštenja određenih ovim zakonom sarađuje s Međunarodnim komitetom Crvenog križa, Međunarodnom federacijom društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, nacionalnim društvima Crvenog križa, Crvenog polumjeseca i s drugim srodnim nacionalnim i međunarodnim humanitarnim, socijalnim i zdravstvanim organizacijama.

Član 9.

U vršenju javnih ovlaštenja određenih ovim zakonom, Društvo sarađuje s državnim organima, organizacijama i fondovima u oblasti zdravstva, penzijskog i invalidskog osiguranja, socijalne zaštite i obrazovanja, s oružanim snagama u Bosni i Hercegovini i civilnom zaštitom, diplomatskim i konzularnim predstavništvima, kao i s drugim organizacijama, zajednicama, fondovima i udruženjirna građana, kad je to od zajedničkog interesa.

Organi, organizacije, fondovi i zajednice iz stava 1. ovog člana dužni su, u okviru svog djelokruga rada, pružati pomoć Društvu radi izvršavanja njegovih zadataka.

III – ORGANIZACIJA

Član 10.

Organi Društva su:

 • Skupština;
 • Predsjedništvo i – Nadzorni odbor.

Način izbora i djelokrug rada i odgovornosti organa Društva bliže će se utvrditi Statutom Društva.

Član 11.

Statutom, koji donosi Skupština, Društvo propisuje i utvrđuje zadatke organizacije, način rada, osnove finansiranja, organe i stručnu službu i njihova ovlaštenja i odgovornosti, kao i druga pitanja od značaja za djelatnost i ovlaštenja Društva.

Član 12.

U Društvu se osniva Služba traženja radi vršenja poslova obavještavanja o žrtvama rata predviđenih Ženevskim konvencijama i Pravilnikom o radu Službe traženja, uređuje način prikupljanja podataka o žrtvama oružanih sukoba, kao i vršenja drugih poslova koji proističu iz Ženevskih konvencija, kao i organizaciju Službe traženja u Društvu i njegovim entitetskim organizacijama.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Predsjedništva Društva, daje saglasnost na propise o organizaciji Službe traženja u strukturi Crevnog križa Bosne i Hercegovine.

IV – FINANSIRANJE

Član 13.

Sredstva za finansiranje poslova iz nadležnosti BiH, koji proističu iz međunarodnih ugovora u čijem izvršavanju učestvuje Društvo, osiguravaju se u Budžetu BiH, za državni nivo Društva, a na nižim nivoima iz budžeta entiteta, kantona, gradova i općina.

Član 14.

U vršenju javnih ovlaštenja Društvo ostvaruje sredstva od naknade za usluge koje vrši u skladu s ovim zakonom, od priloga, poklona i zavještenja pravnih lica i građana i iz drugih izvora utvrđenih propisima i Statutom Društva.

Za vršenje svoje djelatnosti Društvo koristi i posebna sredstva koja zajednice na svim nivoima izdvajaju u tu svrhu.

Član 15.

U slučaju elementarne nepogode, epidemije i druge veće nesreće, Društvo u izvršavanju svojih poslova i zadataka ima pravo prvenstva u snabdijevanju energentima, na ubrzani carinski postupak, ima pravo prvenstva u prijevozu lica i materijala u svim sredstvima javnog saobraćaja, kao i pravo prvenstva saopćavanja vijesti putem sredstava javnog informiranja.

Član 16.

Za vršenje svojih djelatnosti Društvo će osiguravati sredstva:

 • od članarine redovnih i pomažućih članova,
 • od priloga građana i pravnih lica, poklona i zavještenja,
 • od prihoda ostvarenih u akcijama povodom Nedjelje Crvenog križa Bosne i Hercegovine i Nedjelje borbe protiv tuberkuloze,
 • od prihoda ostvarenih preko fondova zdravstvene zaštite, dječije i socijalne
 • zaštite i drugih fondova za vršenje ugovorenih programa,
 • od vlastitih uslužnih i drugih djelatnosti utvrđenih Statutom,
 • iz prihoda ostvarenih od igara na sreću,
 • od prihoda imovine i prava Crvenog križa,
 • iz budžeta općina, gradova, kantona, Brčko Distrikta, entiteta i Bosne i Hercegovine,
 • iz drugih izvora utvrđenih Statutom u skladu s ovim zakonom i drugim propisima.

Član 17.

Radi propagiranja djelatnosti i ciljeva Društva, kao i osiguranja sredstava za izvršenje njegovih zadataka, Društvo organizira Nedjelju Crvenog križa Bosne i Hercegovine i Nedjelju borbe protiv tuberkuloze.

Nedjelja Crvenog križa Bosne i Hercegovine održava se svake godine u drugoj sedmici maja, a Nedjelja borbe protiv tuberkuloze u trećoj sedmici septembra.

Član 18.

Za vrijeme trajanja Nedjelje Crvenog križa Bosne i Hercegovine i Nedjelje borbe protiv tuberkuloze, pravna i fizička lica dužna su prodati markice koje za tu priliku štampa i distribuira nadležni organ Društva, u korist Društva.

Visina i način ostvarivanja prihoda iz stava 1. ovog člana ureduje se entitetskim zakonom.

Član 19.

Organizacije Crvenog križa mogu za vrijeme Nedjelje Crvenog križa Bosne i Hercegovine i Nedjelje borbe protiv tuberkuloze, kao i za vrijeme drugih organiziranih akcija solidarnosti, organizirati prikupljanje dobrovoljnih priloga.

Član 20.

Imovina Društva, uključujući i imovinu entitetskih, kantonalnih, Brčko Distrikta, gradskih i općinskih organizacija Crvenog križa, njihovi finansijski resursi i nepokretna imovina, prihod od aktivnosti, kao i donacije, bit će oslobođene svih poreza i carina. Donacije Društvu od pojedinaca i pravnih subjekata bit će oslobođene poreza za iznos vrijednosti donacije.

Postupak i način provođenja odredbi st. 1. i 2. ovog člana regulirat će se entitetskim zakonom.

V – NADZOR

Član 21.

Nadzor nad zakonitošću rada Društva vrši Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

VI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.

Danom stupanja na snagu ovog zakona Društvo preuzima sva prava i odgovornosti prema zaposlenom osoblju, imovini i arhivu Crvenog križa Bosne i Hercegovine.

Član 23.

Vijeće ministara BiH će posebnom odlukom osnovati komisiju radi preuzimanja prava i obaveza iz člana 22. ovog zakona. Odlukom će se utvrditi sastav i način rada komisije.

Član 24.

Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska će, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, uskladiti svoje zakone o Crvenom križu, odnosno o Crvenom krstu s odredbama ovog zakona.

Član 25.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o položaju i ovlaštenjima Crvenog križa Republike Bosne i Hercegovine (“Službeni list RBiH”, br. 21/92 i 13/94).

Član 26.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a objavit će se u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

ZAKON O CK FBiH

ZAKON

O CRVENU KRSTU/KRIŽU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I-OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Zakonom uređuje se položaj i ovlaštenja Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Crveni krst/križ Federacije) , njegova organizacija, djelovanje, izvori finansiranja njegovog djelovanja i druga pitanja, u skladu sa Zakonom o Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH “, broj 49/04) i drugim propisima.

Član 2.

Crveni krst/križ Federacije je humanitarna, dobrovoljna organizacija od posebnog društvenog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Federacija), koja djeluje u sastavu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, na osnovu misije i principa Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i Ženevskih konvencija i uživa posebnu zaštitu i brigu organa i tijela Federacije, kantona, grada i općine.

Sjedište Crvenog krsta/križa Federacije se utvrđuje Statutom Crvenog krsta/križa Federacije.

Crveni krst/križ Federacije kao jedinstvenu organizaciju Crvenog krsta/križa čine sve organizacije Crvenog krsta/križa registrirane kao:
Crveni krst/ križ Kantona
Crveni krst/ križ grada
Crveni krst/ križ općine
Crveni krst/ križ općina

Crveni krst/križ Federacije ima javna ovlaštenja i prava i obaveze utvrđene ovim Zakonom, Zakonom o Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, drugim propisima i svojim Statutom.

Član 3.

Crveni krst/križ Federacije i organizacije iz člana 2. stav 3. ovog Zakona imaju svojstvo pravnog lica.

Član 4.

Crveni krst/križ Federacije i organizacije iz člana 2. stav 3. ovog Zakona, svojim statutom bliže uređuju organizaciju, djelokrug, organe, način rada i druga pitanja, u skladu sa ovim Zakonom, Zakonom o Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine i drugim propisima.

Član 5.

Svoje humanitarne ciljeve i zadatke Crveni krst/križ Federacije ostvaruje u oblasti zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne zaštite, zdravstvenog i humanitarnog odgoja i obrazovanja.

U situacijama prirodnih i drugih nesreća, Crveni krst/križ Federacije obavlja posebne zadatke, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

U slučaju oružanog sukoba Crveni krst/križ Federacije izvršava sve obaveze u skladu sa Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava rata od 12.avgusta 1949. godine (u daljem tekstu: Ženevske konvencije) i Dopunskim protokolom I i II iz 1977 godine (u daljem tekstu: Protokoli) i zaključcima i preporukuma Međunarodne konferencije Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.

Član 6.

Crveni krst/križ Federacije ovlašten je da koristi znak Crvenog krsta/križa u skladu sa Ženevskim konvencijama i Protokolima , propisima o upotrebi znaka od strane međunarodnih društava koje je usvojila Međunarodna konferencija Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, u skladu sa Zakonom o upotrebi i zaštiti znaka Crvenog krsta/križa i naziva Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 11/02), Zakonom o Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, ovim Zakonom i federalnim propisima kojima je uređena upotreba znaka Crvenog krsta/križa.

Na području Federacije, u skladu sa navedenim propisima, u upotrebi je samo znak Crvenog krsta/ križa.

Zastava Crvenog krsta/križa Federacije je od bijelog platna oblika pravougaonika, s tim da se na sredini platna nalazi znak Crvenog krsta/križa veličine srazmjerne veličini zastave. Zastava ima dimenzije stranica u odnosu dva naprema jedan.

II – CILJEVI I OVLAŠTENJA CRVENOG KRSTA/KRIŽA FEDERACIJE

Član 7.

Osnovni ciljevi Crvenog krsta/križa Federacije su:
ublažavanje ljudskih patnji, a posebno onih izazvanih velikim prirodnim nepogodama, drugim masovnim nesrećama, katastrofama i oružanim sukobima;
podizanje zdravstvene kulture stanovništva, u skladu sa zakonom;
podsticanje i unapređenje socijalne sigurnosti građana, solidarnost i propagiranje međusobnog pomaganja;
unapređenje i propagiranje načela Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca kao i međunarodnog humanitarnog prava među stanovništvom , a posebno među djecom i mladima;
propagiranje i unapređenje ideala mira, uzajamnog poštovanja i razumijevanja među svim ljudima i narodima;
praćenje i koordinacija aktivnosti organizacije Crvenog krsta/križa iz člana 2. stav 3. ovog Zakona.

Crveni krst/križ Federacije ciljeve iz stava 1. ovog člana ostvaruje na principima ravnopravnosti bez diskriminacije ljudi u odnosu na pol, boju kože, jezik, vjeru, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno porijeklo, imovinu, rođenje ili druge okolnosti.

Član 8.

U sastavu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, Crveni krst/križ Federacije održava i razvija odnose i saradnju sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta/križa, Međunarodnom federacijom društva Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, nacionalnim organizacijama Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i drugim međunarodnim i nacionalnim, humanitarnim, karitativnim, kulturnim, zdravstvenim i socijalnim ustanovama.

Crveni krst/križ Federacije, kroz svoju strukturu, a u skladu sa ovim Zakonom i propisima iz oblasti Civilne zaštite ostvaruje posebnu saradnju sa Civilnom zaštitom na svim nivoima vlasti.

Član 9.

Crveni krst/križ Federacije vrši sljedeća javna ovlaštenja:
Učestvuje u organizovanju i pružanju socijalne pomoći i zdravstvene zaštite stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda, epidemija i drugih većih nesreća;
radi na zdravstveno-socijalnoj zaštiti i na zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva i učestvuje u organizovanju raznih oblika međusobne pomoći građana u duhu humanizma i solidarnosti;
učestvuje u organizovanju pomoći za žrtve elementarnih nepogoda, epidemija, oružanih sukoba i drugih nesreća i raspoređuje pomoć primljenu od nacionalnih i međunarodnih društava;
organizuje, koordinira i provodi akcije prikupljanja i slanja pomoći drugim nacionalnim i međunarodnim društvima, u saradnji sa Društvom Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, radi ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda, epidemija oružanih sukoba i drugih nesreća;
sarađuje sa zdravstvenim i sanitetskim službama snaga u BiH i civilnom zaštitom na zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih u slučaju oružanih sukoba, elementarnih i drugih nesreća
organizuje Službu traženja;
učestvuje u akcijama traženja, spašavanja i zbrinjavanja stanovništva i materijalnih dobara u slučaju katastrofa i oružanih sukoba, u skladu sa nadležnostima organa civilne zaštite i ostalih koji provode akcije traženja, spašavanja i zbrinjavanja;
vrši obuku stanovništva i aktivista Crvenog krsta/križa iz svog djelokruga, radi pripreme za djelovanje u slučaju katastrofa ili oružanih sukoba;
učestvuje u obuci stanovništva, kao i uposlenih u preduzećima i ustanovama u oblasti prve medicinske pomoći;
vrši obuku kandidata i obavlja ispite iz oblasti prve pomoći za vozače motornih vozila u okviru polaganja vozačkog ispita;
učestvuje u organizovanju akcija dobrovoljnog davanja krvi i animiranju stanovništva u ovoj oblasti;
radi na prosvjećivanju stanovništva o svjesnosti postojanja mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava;
educira predavače i specijalizovano osoblje u skladu sa djelatnostima Crvenog krsta/križa:
vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, kao i poslove u vezi sa tradicionalnim aktivnostima Crvenog krsta/križa.

U vršenju javnih ovlaštenja iz stava 1. ovog člana Crveni krst/križ izdaje odgovarajuća uvjerenja i druge isprave.

Član 10.

U ostvarivanju ciljeva i javnih ovlaštenja utvrđenim ovim Zakonom, Crveni krst/križ Federacije sarađuje sa organima i tijelima Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona, grada i općina, zdravstvenim ustanovama socijalne zaštite, Civilnom zaštitom i drugim pravnim i fizičkim licima, u skladu sa zakonom.

Organi, tijela i pravna lica iz stava 1. ovog člana dužni su, u okviru svog djelokruga rada, pružati pomoć Crvenom krstu/križu Federacije i organizacijama Crvenog krsta/križa u kantonu, gradu i općinama, radi izvršavanja zadataka organizacija Crvenog krsta/križa Federacije.

Član 11.

U Crvenom krstu/križu Federacije organizuje se i djeluje Služba traženja, radi obavljanja poslova traženja nestalih lica i obavještavanja o žrtvama rata, spaja porodice razdvojene usljed rata, na osnovu Ženevskih konvencija i bavi se drugim aktivnostima vezanim za traženje.
Organizacija, djelokrug i način rada Službe traženja uređuje se Statutom Crvenog krsta/križa Federacije i Pravilnikom o radu Službe traženja Crvenog krsta/križa Federacije.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Predsjedništva Crvenog krsta/križa Federacije, daje saglasnost na Pravilnik iz stava 2. ovog člana.

Član 12.

Crveni krst/križ Federacije i organizacije Crvenog krsta/križa Federacije mogu pružati usluge smještaja, prehrane i druge vidove humanitarne pomoći licima kojima je takav oblik pomoći potreban iz zdravstvenih, socijalnih i drugih razloga.

Crveni krst/križ Federacije i njegove organizacije, radi ostvarivanja svojih ciljeva, mogu osnivati pravne subjekte za privrednu i drugu djelatnost, u skladu sa zakonom, drugim propisom i Statutom.

Član 13.

Za vrijeme prirodnih i drugih nesreća, Crvenom krstu/križu Federacije i njegovim organizacijama, za izvršavanje njihovih zadataka, u skladu sa ovim Zakonom i drugim propisima osigurati će se prednost u prevozu osoblja i materijala u javnom saobraćaju, kao i pravo prvenstva saopćavanja vijesti preko sredstava informisanja, u skladu sa zakonom.

III- PRIHODI I FINANSIRANJE CRVENOG KRSTA/KRIŽA FEDERACIJE I NJEGOVIH ORGANIZACIJA

Član 14.

Za ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Zakonom i drugim propisima Crveni krst/križ Federacije i njegove organizacije ostvaruju sredstva iz sljedećih izvora:
članarine svojih članova;
iz budžeta Federacije, odnosno budžeta kantona , grada i općine;
prihoda igara na sreću i lutrije;
donacija, naslijeđa, poklona i zavještavanja građana, pravnih lica i drugih tijela;
priloga građana, preduzeća i drugih pravnih lica;
prihoda koji se stiču od imovine i prava organizacija Crvenog krsta/križa;
prihoda uslužnih i drugih djelatnosti koje, u skladu sa zakonom , organizira Crveni krst/križ Federacije, kantona, grada i općine;
prihoda ostvarenih u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BiH», broj 6/06)
prihoda ostvarenih posredstvom fondova zdravstva, socijalne i dječije zaštite i drugih fondova za izvršenje ugovorenih programa;
prihoda ostvarenih iz organizovanih akcija povodom „Nedjelje/Tjedna Crvenog krsta“ i „Nedjelje/Tjedna borbe protiv tuberkuloze“;
iz drugih izvora

Član 15.

U svrhu popularizacije rada i ciljeva Crvenog krsta/križa Federacije i njegovih organizacija, kao i osiguranja sredstava za obavljanje njihovih javnih ovlaštenja i zadataka, Crveni krst/križ Federacije i njegove organizacije organizuju stalne tradicionalne manifestacije: „Nedjelja/Tjedan Crvenog krsta“ i „Nedjelja/Tjedan borbe protiv tuberkuloze“.

„Nedjelja/Tjedan Crvenog krsta“ održava se svake godine od 08. do 15. maja, a „Nedjelja/Tjedan borbe protiv tuberkuloze“ od 14. do 21. septembra.

Tradicionalne manifestacije iz stava i ovog člana u isključivoj su nadležnosti Crvenog krsta/križa Federacije i njegovih organizacija.

Član 16.

Za vrijeme trajanja manifestacija iz člana 15. ovog Zakona Crveni krst/križ Federacije će štampati i distribuirati vrijednosne markice Crvenog krsta/križa.

Preduzeća koja vrše prevoz putnika u međumjesnom i međunarodnom zračnom, željezničkom, autobuskom i brodskom saobraćaju, a čija se prodajna mjesta nalaze na teritoriji Federacije, dužna su za svaku prodatu kartu izdati vrijednosnu (doplatnu) markicu i uplatiti sredstva u iznosu 2% nominalne vrijednosti prodate karte.

Preduzeća koja vrše poštanski promet dužna su na svaku poštansku pošiljku izdati vrijednosnu (doplatnu) markicu i uplatiti sredstva u iznosu 50% nominalne vrijednosti poštanske marke kao za pismo od 100 g u domaćem prometu.

U toku „Nedjelje/Tjedna Crvenog krsta“ i „Nedjelje/Tjedna borbe protiv tuberkuloze“ Crveni krst/križ Federacije i njegove organizacije mogu organizovati i akcije prikupljanja dobrovoljnih priloga i poklona.

U skladu sa gore navednim stavom, Crveni krst/križ Federacije će ugovorom uspostaviti međusobne odnose.

Član 17.

Pravna lica koja vrše naplatu sredstava iz člana 16. ovog Zakona prikupljena sredstva uplaćuju na račun organizacije Crvenog krsta/križa u općini gdje su ta sredstva prikupljena.

Predsjedništvo Crvenog krsta/križa Federacije će svojom odlukom utvrditi način raspodjele i korištenja sredstava iz člana 16. ovog Zakona.

Član 18.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijet će propis o načinu obračunavanja i uplaćivanja prihoda Crvenom krstu/križu Federacije iz člana 16. ovog Zakona, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Nadležni organi kantona i općina su dužni sprovoditi aktivnosti iz stava 1. ovog člana.

Član 19.

U cilju uspješnog ostvarivanja ciljeva i javnih ovlaštenja iz čl. 7. i 9. ovog Zakona, Crvenom krstu/križu Federacije i njegovim organizacijama daju se slijedeće olakšice, u skladu sa ovim Zakonom, Zakonom o Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine i drugim propisima:
ne podliježu plaćanju poreza i doprinosa na prihode od svoje pokretne i nepokretne imovine, poklona i nasljeđa;
ne podliježu plaćanju poreza i doprinosa na prihode od posebnih priredbi i lutrija;
ne plaćaju takse na podneske organima vlasti, kao i doprinose na priredbe, predavanja, koncerte i slične aktivnosti koje same organizuju , a prihod se ostvaruje radi korištenja u humanitarne svrhe;
pravo na popust u prevozu roba i lica javnim prevoznim sredstvima , grupnim putovanjima i oslobađanje od plaćanja putarine za vozila Crvenog krsta/križa Federacije i njegovih organizacija;
ne plaćaju poštanske usluge za Službu traženja, a u vrijeme elementarnih i drugih nesreća ili rata, tih obaveza se oslobađaju za sve vrste poštanskih pošiljaka Crvenog krsta;
da kod plaćanja komunalnih i telefonskih usluga koje koristi za obavljanje svoje djelatnosti snosi troškove kao domaćinstvo;
ne plaćaju porez i carine za opremu sredstava Crvenog krsta/križa Federacije u skladu sa zakonom i Zakonom o Društvu Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine;
donacije Crvenom krstu/križu Federacije, svih nivoa organizovanja, od pojedinaca i pravnih subjekata oslobođene su poreza za iznos vrijednosti donacije.

IV – NADZOR

Član 20.

Nadzor nad primjenom odredaba ovog Zakona vrše federalna ministarstva, svako u okviru svoje nadležnosti.

V – KAZNENE ODREDBE

Član 21.

Novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM, kaznit će se za prekršaj pravno lice ako ne izvrši naplatu odgovarajućeg iznosa ili ne izvrši uplatu naplaćenih sredstava u skladu sa članom 16 .ovog Zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 200 KM do 800 KM.

Novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM, kaznit će se za prekršaj pravno lice ako štampa i distribuira vrijednosne markice suprotno odredbama člana 16. ovog Zakona.

Za prekršaj iz prethodnog stava kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 200 KM do 800 KM.

VI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.

Crveni krst/križ Federacije uskladit će Statut sa odredbama ovog Zakona i drugim propisima u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog Zakona.

Organizacije Crvenog krsta/križa Federacije uskladit će svoje Statute sa odredbama ovog Zakona, drugim propisima i Statutom Crvenog krsta/križa Federacije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 23.

Ovaj Zakon predstavlja osnivački akt za upis u registar organizacija Crvenog krsta/križa Federacije iz člana 2. stav 3. ovog Zakona.

Član 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

PREDSJEDAVAJUĆI                                      PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                         PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH                PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                             Muhamed Ibrahimović

STATUT CK TK

S T A T U T

CRVENOG KRIŽA TUZLANSKOG KANTONA

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim su Statutom utvrđene opće odredbe, osnovni ciljevi i način djelovanja, članstvo, struktura, unutarnje ustrojstvo, djelovanje mladih i druga pitanja bitna za rad Crvenog križa Tuzlanskog kantona.

Crveni križ Tuzlanskog kantona kao humanitarna organizacija od posebnog društvenog interesa djeluje po načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca: humanosti, nepristrasnosti, neutralnosti, nezavisnosti, dobrovoljnosti, jedinstva i univerzalnosti, a radi ostvarivanja humanitarnih ciljeva i pomoći u oblasti socijalne i zdravstvene djelatnosti, odgoja i obrazovanja i drugih programskih ciljeva i zadataka u zaštiti prava građana.

Član 2.

Naziv organizacije je Crveni križ Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu Crveni križ TK).

Crveni križ TK djeluje i razvija svoju aktivnost na području Tuzlanskog kantona tj. njegovih općina: Banovići, Čelić, Doboj Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Teočak, Živinice i Tuzla.

Skraćeni naziv je Crveni križ TK.

Sjedište Crvenog križa TK je u Tuzli, Borić 3.

Član 3.

Crveni križ TK ima svojstvo pravnog lica i neprofitna je organizacija.

Član 4.

Crveni križ TK sastavni je dio Društva Crvenog križa BiH i Crvenog križa Federacije BiH, a svoja javna ovlaštenja vrši u skladu sa Zakonom o Crvenom križu FBiH, Statutom Društva CKBiH, Statutom CKFBiH i ovim Statutom.

U Crvenom križu TK u službenoj upotrebi je bosanski i hrvatski jezik a pismo je latinica.

Član 5.

Svoje humanitarne ciljeve i zadatke Crveni križ TK ostvaruje u oblasti zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne zaštite, zdravstvenog i humanitarnog odgoja i obrazovanja, zaštiti okoliša i promociji međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava, posebno prava djece i osoba sa invaliditetom.

U situacijama prirodnih i drugih nesreća Crveni križ TK obavlja posebne zadatke u skladu sa važećim Zakonom, Sporazumom o saradnji sa Civilnom zaštitom i drugim propisima.

U slučaju oružanog sukoba Crveni križ TK izvršava sve obaveze u skladu sa Međunarodnim humanitarnim pravom i preporukama Međunarodne Federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Član 6.

Crveni križ TK ima znak, zastavu, logo i pečat.

Znak Crvenog križa TK je križ crvene boje koji se sastoji od pet jednakih kvadrata na bijeloj podlozi.

Zastava Crvenog križa TK je od bijelog platna oblika pravougaonika, a na njenoj sredini nalazi se znak Crvenog križa srazmjerno veličini zastave. Dimenzije stranica zastave su u odnosu dva naspram jedan.

Logo Crvenog križa TK je slijedećeg izgleda: na bijeloj podlozi, u razmjeri ovisno o namjeni loga, unutar opisanog kruga crne boje nalazi se znak Crvenog križa u sredini, a uz unutrašnji rub kružnice ispisan je koncentrični tekst (razdvojen crnim tačkama) u gornjem dijelu s lijeva na desno piše: DRUŠTVO CK BIH, CK FBIH, a u donjem dijelu s lijeva na desno piše: CRVENI KRIŽ TK.

Pečat Crvenog križa TK je okruglog oblika promjera 40 mm sa znakom Crvenog križa u sredini, a uz rubni dio pečata je tekst: Društvo Crvenog križa BiH, Crveni križ Federacije BiH, Crveni križ Tuzlanskog kantona.

Član 7.

Rad Crvenog križa TK je javan. Javnost rada se osigurava kontinuiranim i internim izvještavanjem u okviru organizacije i informisanjem šire javnosti putem sredstava javnog informiranja, WEB strane, WEB portala i drugih oblika informisanja građana.

Iznimno, sjednice određenih tijela i organa mogu biti zatvorene, kada se raspravlja o ličnim podacima za pojedine članove, a koji bi tim članovima mogli nanijeti moralnu i materijalnu štetu. Isključenje javnosti može biti i u slučaju razmatranja predmeta Službe traženja.

Član 8.

Crveni križ TK provodi ciljeve Društva Crvenog križa BiH i Crvenog križa FBiH zastupajući ideje međunarodnog pokreta Crvenog križa.

Crveni križ TK sarađuje sa nadležnim organima vlasti u kantonu, općinama, gradu, udruženjima građana i drugim organizacijama koje idejno i programski slijede slične ciljeve, posebno one iz oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, odgoja i obrazovanja, promocije i zaštite ljudskih prava, civilne zaštite i odbrane.

U odnosima sa organima vlasti Crveni križ TK zadržava nezavisnost koja mu obezbjeđuje da djeluje u skladu s osnovnim principima Pokreta, svojom misijom i programskim orijentacijama utvrđenim od strane njegovih nadležnih organa i tijela.

II OPĆI CILJEVI I SPECIFIČNI ZADACI CRVENOG KRIŽA TUZLANSKOG KANTONA

Član 9.

Opći ciljevi Crvenog križa TK su:

 • koordiniranje, praćenje i usmjeravanje programskih zadataka Crvenog križa općina na području Tuzlanskog kantona;
 • ublažavanje ljudske patnje a posebno one izazvane oružanim sukobima, prirodnim nesrećama, ekološkim katastrofama i drugim masovnim nesrećama i katastrofama;
 • promocija zdravog načina života kroz podizanje zdravstvene kulture stanovništva i unapređenje zdravstvene zaštite u skladu sa ovlaštenjima iz Zakona o Crvenom križu FBiH;
 • podsticanje, unapređenje i propagiranje socijalne sigurnosti građana, solidarnost i propagiranje međusobnog pomaganja;
 • unapređenje socijalnog i zdravstvenog položaja osoba sa invaliditetom, posebno djece sa urođenim i stečenim invaliditetima;
 • promocija održivog razvoja i zaštita životne okoline;
 • unapređenje i propagiranje načela međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i međusobnog humanitarnog prava među stanovništvom te promocija i zaštita ljudskih i dječijih prava;
 • propagiranje i unapređenje ideala mira, uzajamnog poštovanja i razumijevanja među svim ljudima i narodima.

SPECIFIČNI ZADACI

Član 10.

Specifični zadaci Crvenog križa TK su :

 • zastupa i promiče ideale međunarodnog pokreta Crvenog križa i obaveza koje proizilaze iz Ženevskih konvencija;
 • upoznavanje stanovništva sa sadržajem i značajem Ženevskih konvencija i međunarodnog humanitarnog prava i nadzire njihovu primjenu u ratu;
 • radi na zdravstvenom odgoju, prosvećivanju i informiranju svojih članova i stanovništva, a posebno djece i omladine o prevenciji svih oblika ovisnosti;
 • osposobljava i organizira stanovništvo za pružanje prve pomoći u svakodnevnom životu, prometnim i prirodnim nesrećama;
 • radi na obezbjeđenju uslova i vršenju nadzora u obuci prve pomoći za vozače motornih vozila koje organizuju općinske organizacije Crvenog križa;
 • promovira značaj dobrovoljnog darivanja krvi, sudjeluje u edukaciji stanovništva i u saradnji sa Crvenim križom općina organizira akcije DDK;
 • aktivno sudjeluje i pomaže u organizovanju i pružanju zdravstvene pomoći i zaštite u slučaju prirodnih nesreća i to u prihvatu, smještaju i drugim aktivnostima koje doprinose zbrinjavanju nastradalog i ugroženog stanovništva a sukladno ovlaštenjima propisa iz oblasti Civilne zaštite;
 • vrši obuku stanovništva i volontera Crvenog križa iz svog djelokruga ovlaštenja a u cilju pripreme i odgovora u slučaju prirodnih i drugih nesreća;
 • vrši obuku volontera na organiziranju i pružanju njege i određenih vidova socijalne i zdravstvene zaštite za osobe kojima je potrebna tuđa njega i pomoć;
 • sudjeluje u akcijama traženja, spašavanja i zbrinjavanja stanovništva u slučaju prirodnih nesreća i sukoba, a sukladno svojim zakonskim ovlaštenjima;
 • koordinira i provodi aktivnosti za namicanje sredstava kao i izvanredne akcije solidarnosti na teritoriju svoga djelovanja u slučaju iznenadnih prirodnih nesreća;
 • organizira Službu traženja u skladu sa Zakonom i drugim propisima, pomaže i koordinira rad Službe traženja u CK općina na teritoriji kantona;
 • organizira Ured za informiranje u slučaju prirodnih nesreća ili sukoba;
 • organizira, koordinira i provodi akcije prikupljanja pomoći drugim nacionalnim društvima Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, radi ublažavanja posljedica
 • prirodnih nesreća i rata. Ove aktivosti se provode putem Društva CKBiH i Crvenog križa FBiH;
 • prihvaća i raspodjeljuje pomoć od drugih nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i drugih organizacija i pojedinaca iz zemlje i inostranstva;
 • organizira i provodi prijevoz robe u humanitarne svrhe kao i osoba sa posebnim potrebama, invalida, starih i bolesnih i slično, te dobrovoljnih davalaca krvi i članova Crvenog križa;
 • radi na prosvećivanju stanovništva o svjesnosti o postojanju mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava;
 • ostvaruje saradnju sa udruženjima i institucijama koje brinu o osobama sa invaliditetom, provodi aktivnosti na poboljšanu njihovog socijalnog i zdravstvenog statusa i provodi aktivnosti na ostvarivanju ljudskih prava sa osobama sa invaliditetom;
 • osniva i vodi domove, odmarališta i druge specijalizovane ustanove u cilju pružanja usluga smještaja i prehrane osobama kojima je takav oblik pomoći potreban (kuhinje Crvenog križa, dostava hrane u kuće, odmarališta Crvenog križa) te usluge istog tipa za članove Crvenog križa i podmladak Crvenog križa;
 • osniva SOS telefon, savjetovališta i skloništa za žrtve porodičnog i drugih oblika nasilja;
 • putem mobilnih timova provodi programe pomoći u lokalnim zajednicama starim i nemoćnim osobama i povratnicima;
 • organizira i vodi ljetne i zimske kampove za mlade;
 • promoviše i aktivno radi na očuvanju životne okoline;
 • radi na povećanju članstva, jačanju organizovanja Crvenog križa u općinama i osposobljava ih za izvršenje programskih aktivnosti;
 • ostvaruje saradnju i predlaže aktivnosti državnim organima, privrednim društvima i drugim pravnim osobama u cilju nabavke opreme i dobara za potrebe svoga djelovanja;
 • izdaje publikacije o svojim aktivnostima i o tome obavještava članstvo i javnost;
 • vrši poslove javnih ovlaštenja koje su mu Zakonom povjerene;
 • organizira razne oblike međusobnog pomagarnja građana i time razvija vrline i solidarnost, nepristrasnot, poštovanje ljudskog bića i sl.;
 • vrši druge poslove određene ovim Statutom i Zakonom.

Član 11.

U sastavu Društva CKBiH i Crvenog križa FBiH, a na osnovu ovlaštenja Crveni križ TK ostvaruje saradnju s Međunarodnim komitetom Crvenog križa, Međunarodnom Federacijom društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, nacionalnim društvima CK i drugim humanitarnim, karitativnim, kulturnim, zdravstvenim i socijalnim organizacijama i ustanovama koje djeluju na području kantona, Bosne i Hercegovine i u drugim zemljama regiona i svijeta.

Crveni križ TK određene poslove i aktivnosti iz stava 1. ovog člana može neposredno realizovati na osnovu odluke Predsjedništva Crvenog križa TK.

III ČLANSTVO

Član 12.

Članstvo u CK je dobrovoljno i dostupno svim građanima bez diskiminacije po osnovu rasne, spolne, klasne, religijske ili političke pripadnosti.

Članovi Crvenog križa su:

 • redovni,
 • pomažući,
 • počasni,
 • patroni

Redovni članovi Crvenog križa (mladi i odrasli) mogu biti državljani BiH koji imaju prebivalište na području BiH i koji su prihvatili Statut, principe i programske zadatke, te se učlane u Crveni križ i redovno plaćaju članarinu.

Član Crvenog križa može biti i strani državljanin koji ima dozvolu za privremeni ili stalni boravak u BiH i koji prihvata Statut.

Pomažući članovi CK mogu biti svako fizičko i pravno lice koje se obavezuje da će pomagati CK u njegovom humanitarnom djelovanju.

Počasni članovi su lica koje su dobrovoljnim radom i djelovanjem i naročitim zaslugama doprinijeli općem razvoju Crvenog križa.

Patron može biti svaka fizička i pravna osoba koja se obaveže da će pomagati Crvenom križu TK u njegovom humanitarnom djelovanju i koja preuzme pokroviteljstvo ili drugi oblik materijalne pomoći/je javna osoba koju je izabralo Predsjedništvo Crvenog križa TK i koja neprekidno pomaže Crveni križ TK.

Član 13.

Učlanjenje redovnih članova Crvenog križa obavljaju organizacije Crvenog križa općina gdje im se izdaju i članske knjižice.

Članstvo u Crvenom križu općina podrazumijeva i članstvo u Crvenom križu kantona, CKFBiH i Društvu CKBiH.

Pomažuće članove Crvenog križa evidentiraju organizacije CK općine, TK, a članu se izdaje potvrda.

Počasne članove Crvenog križa na prijedlog Predsjedništva imenuje Skupština Crvenog križa u kojoj je taj član aktivan i koji je stekao uslov za inauguraciju za počasno gčlana. Počasni član dobija plaketu Crvenog križa, čiji izgled utvrđuje Predsjedništvo Crvenog križa TK.

Član 14.

Članovi Crvenog križa mogu biti djeca, mladi i odrasli.

Članovi mlađi od 15 godina čine podmladak Crvenog križa.

Članovi od 15-27 godina čine mlade Crvenog križa .

Članovi stariji od 27 godina čine odraslo članstvo Crvenog križa.

Član 15.

Svi članovi Crvenog križa imaju slijedeće dužnosti:

 • da se drže osnovnih principa i da ih dalje šire
 • da promovišu rad Crvenog križa TK
 • da prihvataju i poštuju odredbe Statuta
 • da plaćaju godišnju članarinu
 • da aktivno učestvuju u radu Crvenog križa TK
 • da čuvaju interese Crvenog križa TK

Punoljetni članovi Crvenog križa TK imaju slijedeća prava:

 • da biraju i da budu izabrana u tijela Crvenog križa TK

Svi članovi Crvenog križa TK imaju pravo:

 • da učestvuju i glasaju na sastancima lokalne skupštine
 • da budu upoznati sa radom i utiču na rad Crvenog križa
 • da aktivno učestvuju u radu Crvenog križa TK, zašto dobijaju posebne iskaznice
 • da provode odluke Crvenog križa TK
 • da sarađuju s drugim članovima radi ostvarivanja programskih ciljeva i planskih zadataka

Član 16.

Članovi Crvenog križa TK mogu se organizovati po mjestu stanovanja, rada i školovanja, putem organizacija Crvenog križa općina.

Član 17.

Članstvo u Crvenom križu TK prestaje:

 • istupom iz članstva ličnom voljom,
 • preseljenjem izvan teritorije djelovanja CKBiH,
 • nepodmirivanjem članarine,
 • isključenjem zbog ponašanja suprotnog Statutu,
 • smrću.

Isključeni članovi gube sva prava koja su im pripadala, a unaprijed plaćena članarina se ne vraća.

O isključenju člana odlučuje Predsjedništvo Crvenog križa koje ga je učlanilo. Izuzetno u slučaju grubog kršenja odluka i zaključaka viših organa, kao i principa Crvenog križa, o isključenju člana odlučuje Predsjedništvo Crvenog križa TK.

Protiv Odluke o isključenju, član ima pravo žalbe najvišem tijelu Crvenog križa TK u roku od 8 dana, a protiv te Odluke najvišem tijelu Crvenog križa FBiH u istom roku.

Protiv Odluke najvišeg tijela CKFBiH isključeni član ima pravo žalbe Arbitražnoj komisiji Generalne skupštine Društva Crvenog križa BiH, čija je odluka konačna.

IV UNUTRAŠNJA STRUKTURA CRVENOG KRIŽA TUZLANSKOG KANTONA

Član 18.

Crveni križ Tuzlanskog kantona čine organizacije Crvenog križa općina: Banovići, Čelić, Doboj Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Teočak, Tuzla i Živinice.

Međusobni odnosi unutar Crvenog križa TK temelje se na koordinaciji rada, solidarnosti i uzajamnoj saradnji, uz poštivanje ovog Statuta od strane organizacija Crvenog križa općina koje čine Crveni križ TK.

Statut Crvenog križa TK a time i njegovih članica mora biti usaglašen sa Statutom Crvenog križa FBiH.

Član 19.

Crveni križ općine ustanovljuje se na teritoriju općine.

Način organizovanja Crveni križ općine uređuje svojim Statutom.

Statut Crvenog križa općine treba da sadrži odredbe o radu i djelovanju konstitutivnih dijelova Crvenog križa općine, a u ostalim odredbama mora biti usaglašen sa Statutom Crvenog križa kantona i Statutom CK FBiH.

Član 20.

Crveni križ grada ustanovljava se na teritoriji koja ima status grada.

Način organizovanja Crveni križ grada uređuje svojim Statutom.

Statut Crvenog križa grada treba da sadrži odredbe o međusobnim odnosima konstitutivnih dijelova, a u ostalim odredbama mora biti u skladu sa Statutom Crvenog križa kantona/županije i Statutom CK FBiH.

Član 21.

Crveni križ općina ustanovljuje se na teritoriji dvije ili više općina.

Način organizovanja Crveni križ općina uređuje svojim Statutom.

Statut Crvenog križa općina treba da sadrži odredbe o međusobnim odnosima konstitutivnih dijelova Crvenog križa dvije ili više općina, a u ostalim odredbama mora biti usaglašen sa statutom Crvenog križa kantona i Statutom CK FBiH.

Član 22.

Organizacije Crvenog križa općina iz člana 18. ovog Statuta imaju prava i obaveze kao članice Crvenog križa TK.

Izuzetno, odluku o prestanku članstva organizacije Crvenog križa kao članice u Crvenom križu TK donosi Skupština Crvenog križa TK, a po žalbi rješava Skupština Crvenog križa FBiH.

Član 23.

Crveni križ TK prioritetno obavlja slijedeće poslove:

 • unapređenje razvoja i koordinaciju rada organizacija CK na području kantona;
 • vrši edukaciju osoblja i volontera organizacija Crvenog križa općina i kantona;
 • priprema edukaciju za članove i oprema ekipe CK za djelovanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća;
 • prati i koordinira aktivnosti u vezi javnih ovlaštenja CK (obuka iz prve pomoći, dobrovoljno darivanje krvi, priprema i odgovor na katastrofe i drugo);
 • organizuje rad sa mladima u dijelu provođenja zdravstveno-odgojnih programa i takmičenja prve pomoći, programa prevencije od bolesti ovisnosti;
 • u saradnji sa nadležnim organizacijama i institucijama TK rješava pitanja od zajedničkog interesa kroz programe i zajedničke akcije svih nivoa organizovanja CK na području Tuzlanskog kantona.

V TIJELA CRVENOG KRIŽA TUZLANSKOG KANTONA

Član 24.

Tijela Crvenog križa TK su:

 1. Skupština
 2. Predsjedništvo
 3. Predsjednik
 4. Nadzorni odbor

1. SKUPŠTINA CRVENOG KRIŽA TUZLANSKOG KANTONA

Član 25.

Skupština je najviše tijelo Crvenog križa TK.

Skupština broji 35 (trideset i pet) zastupnika.

Skupštinu čine po 2 (dva) zastupnika izabrana na Skupštini Crvenog križa općina i 3 (tri) zastupnika iz CK općine Tuzla.

U Skupštinu Crvenog križa TK se biraju 3 (tri) predstavnika konferencije mladih. Na prijedlog Predsjedništva CK TK u Skupštinu se bira i 5 (pet) predstavnika iz organizacija i institucija Civilne zaštite, zdravstva, socijalne politike i obrazovanja.

Član 26.

Mandat zastupnika Skupštine traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora na još jedan mandat.

Skupština se održava po potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Predsjednik Skupštine na prijedlog jedne trećine zastupnika, Predsjedništva ili Predsjednika Crvenog križa TK saziva vanredno zasjedanje Skupštine Crvenog križa.

Član 27.

Zastupnik Skupštine može biti opozvan i prije isteka mandata. Opoziv vrši tijelo koje ga je biralo.

Član 28.

Poslovnikom o radu Skupštine bliže se reguliše način rada i odlučivanja u Skupštini Crvenog križa TK.

Poslovnik o radu se donosi na sjednici Skupštine Crvenog križa TK.

Član 29.

Skupština u okviru svojih prava i dužnosti:

 • donosi Statut Crvenog križa TK;
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine;
 • donosi Strategiju razvoja Crvenog križa TK;
 • donosi Operativni program rada i finansijski plan;
 • razmatra izvještaj o radu i finansijskom poslovanju i izvještaj Nadzornog odbora;
 • donosi Odluku o načinu izbora i opoziva predsjednika Skupštine, Predsjedništva, Predsjednika Crvenog križa TK i Nadzornog odbora;
 • donosi Odluku o izboru i opozivu zastupnika u Skupštini CKFBiH i Društva CK BiH iz Crvenog križa TK;
 • donosi Pravilnik o radu Službe traženja i razmatra izvještaj o radu Službe traženja;
 • razmatra i donosi odluke o statusnim i drugim pitanjima unutrašnjeg organizovanja Crvenog križa TK;
 • donosi Pravilnik o priznanjima Crvenog križa;
 • donosi Odluku o načinu rada Crvenog križa TK u oružanim sukobima;
 • verificira mandat zastupnika;
 • donosi odluke o statusnim i drugim pitanjima unutrašnjeg organizovanja i djelovanja;
 • imenuje počasne članove Crvenog križa;
 • odlučuje o sticanju i otuđenju nepokretne imovine Crvenog križa TK;
 • vrši i druge poslove uređene ovim Statutom.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE CRVENOG KRIŽA TUZLANSKOG KANTONA

Član 30.

Skupština u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom o radu bira Predsjednika Skupštine iz reda istaknutih članova koji nisu profesionalno uposleni u strukturi Crvenog križa .

Predsjednik saziva Skupštinu, rukovodi radom i potpisuje akte Skupštine.

Mandat Predsjednika Skupštine traje četiri godine uz mogućnost izbora na još jedan mandat, nakon čega može biti ponovo biran po isteku četiri godine. Predsjednik funkciju obavlja volonterski.

U slučaju da mjesto ostaje upražnjeno ili predsjednik nije u stanju obavljati svoju funkciju sjednicu Skupštine će voditi član skupštine kojeg ovlasti Predsjedništvo.

2. PREDSJEDNIŠTVO CRVENOG KRIŽA TUZLANSKOG KANTONA

Član 31.

Predsjedništvo Crvenog Križa TK je izvršno tijelo Skupštine.

Skupština svojom odlukom utvrđuje način izbora članova Predsjedništva.

Predsjedništvo broji 9 (devet) članova, a čine ga 5 (pet) zastupnika iz CK općina, 1 (jedan) zastupnik iz reda mladih, 1 (jedan) zastupnik iz Kantonalne uprave Civilne zaštite i 2 (dva) istaknuta člana Crvenog križa iz oblasti zdravstva, socijalne politike i obrazovanja.

Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine, uz mogućnost izbora na još jedan mandat, nakon čega može biti ponovo biran po isteku četiri godine.

Sekretar Predsjedništva po funkciji prisustvuje sjednicama Predsjedništva sa pravom učešća u njegovom radu bez prava odlučivanja.

Član 32.

Predsjedništvo u okviru svojih aktivnosti provodi slijedeće:

 • priprema prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
 • provodi odluke i zaključke Skupštine;
 • donosi Poslovnik o radu Predsjedništva;
 • priprema i predlaže programe i finansijske planove i brine se o njihovom izvršavanju;
 • donosi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi Crvenog križa TK;
 • imenuje Sekretara Predsjedništva;
 • imenuje rukovodioca Službe traženja;
 • osigurava sredstva za izvršenje Programa rada, Stručne službe i povremenih tijela te usklađuje njihov rad;
 • osniva povremeno stručna radna tijela (komisije, savjete) i imenuje njihove predsjednike;
 • donosi procedure kojima se bliže određuju politike poslovanja Crvenog križa TK;
 • daje saglasnost na statute organizacija Crvenog križa općina;
 • prati i ocjenjuje stanje i aktivnosti u organizacijama Crvenog križa općina i u vezi s tim daje preporuke, sugestije i uputstva za rad;
 • donosi pravila o organizovanju mladih u Crvenom križu TK;
 • donosi odluku, plan i operativni plan o djelovanju u slučaju prirodnih i drugih nesreća;
 • u skladu s Pravilnikom predlaže Skupštini donošenje Odluke o priznanjima;
 • donosi odluke o načinu korištenja sredstava humanitarne pomoći i raspolaganja pokretnom imovinom, a na prijedlog sekretara i nadležnih komisija;
 • donosi Odluku o osnivanju Stručne službe i u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta, na prijedlog sekterara, utvrđuje broj zaposlenih u Stručnoj službi;
 • informira javnost o svom djelovanju;
 • vrši druge poslove određene Statutom i drugim aktima.

Način rada i odlučivanja Predsjedništva regulisat će se Poslovnikom o radu Predsjedništva.

3. PREDSJEDNIK CRVENOG KRIŽA TUZLANSKOG KANTONA

Član 33.

Predsjednik Crvenog križa TK je ujedno i Predsjednik Predsjedništva i svoju funkciju obavlja na volonterskoj osnovi, a bira se iz reda istaknutih aktivista koji nisu profesionalno uposleni u strukturi Crvenog križa.

Predsjednika na prijedlog Predsjedništva bira Skupština Crvenog križa TK iz svojih redova.

Predsjednik Crvenog križa TK predstavlja Crveni križ TK.

Predsjednik saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva i potpisuje akte koje donosi Predsjedništvo iz svoje nadležnosti.

Mandat Predsjednika traje četiri godine uz mogućnost izbora na još jedan mandat, nakon čega može biti ponovo biran po isteku četiri godine.

U slučaju da mjesto ostaje upražnjeno ili Predsjednik nije u stanju obavljati svoju funkciju, sjednicu će voditi član Predsjedništva kojeg ovlasti Predsjedništvo.

4. NADZORNI ODBOR

Član 34.

Nadzorni odbor je savjetodavno tijelo Predsjedništva. Nadzorni odbor ima pet članova koje imenuje Skupština na prijedlog Predsjedništva

Mandat Nadzornog odbora traje četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora na još jedan mandat, nakon čega ne može biti biran dok ne prođu četiri godine.

Nadzorni odbor ima sljedeće dužnosti:

 • Daje savjete o svim finansijskim pitanjima koja se tiču Crvenog križa CK TK
 • Prati i ostvaruje uvid u primjenu pozitivnih zakonskih propisa, normativnih akata i način trošenja sredstava
 • Vrši nadzor nad materijalno – finansijskim poslovanjem Crvenog križa
 • Daje komentare o upravljanju i investiranju raspoloživih sredstava i daje preporuke Predsjedništvu i Skupštini o svim finansijskim mjerama koje smatra neophodnim
 • Daje komentare na nacrte budžeta i finansijske izvještaje
 • Predsjedništvu Crvenog križa CK TK podnosi izvještaj o radu po potrebi, a najmanje dva puta godišnje
 • Analizira i predlaže prijedloge projekata za samoodrživost organizacije
 • Detaljnije nadležnosti, obim poslova i smjernice rada utvrđuju se Pravilnikom o radu Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti iz reda zastupnika Skupštine Crvenog križa CK TK.

VI KOMISIJE I POVREMENA TIJELA

KOMISIJE

Član 35.

Skupština i Predsjedništvo Crvenog križa TK za obavljanje određenih poslova i zadataka može osnivati stalna i povremena tijela, komisije, savjete i slično.

Odluku o broju i organizaciji tijela iz prethodnog stava donosi Predsjedništvo.

KONFERENCIJA MLADIH

Član 36.

U cilju upoznavanja mladih sa osnovnim ciljevima i zadacima Crvenog križa, osniva se Konferencija mladih Crvenog križa TK.

Mladi kao članovi Crvenog križa mogu se organizovati u grupe mladih Crvenog križa u školama, fakultetima i mjesnim zajednicama.

Mladi svojom djelatnošću učestvuju u radu organizacija Crvenog križa općina i kantona.

Način organizovanja i djelovanja mladih regulisan je Pravilima o organiziranju i djelovanju mladih koje donosi Predsjedništvo Crvenog križa TK.

VII IZVRŠNA TIJELA PREDSJEDNIŠTVA CRVENOG KRIŽA TUZLANSKOG KANTONA

1. SEKRETAR CRVENOG KRIŽA TUZLANSKOG KANTONA

Član 37.

Predsjedništvo imenuje Sekretara Crvenog križa TK.

Član 38.

Sekretar Crvenog križa TK je rukovodilac Stručne službe i odgovoran je za rad Stručne službe i zastupa Crveni križ Tuzlanskog kantona.

Sekretar Crvenog križa TK vrši slijedeće poslove:

 • uz pomoć Stručne službe priprema sjednice Predsjedništva, Skupštine i radnih tijela i utvrđuje nacrte dokumenata iz nadležnosti Predsjedništva, Skupštine i radnih tijela,
 • provodi odluke Skupštine i Predsjedništva,
 • koordinira rad radnih tijela,
 • rukovodi Službom traženja,
 • naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana,
 • odgovoran je za finansijsko-materijalno poslovanje,
 • donosi u skladu sa Zakonom i aktom o sistematizaciji Odluku o prijemu izvršilaca u Stručnoj službi i o tome obavještava Predsjednika i Predsjedništvo,
 • donosi Odluke o angažovanju izvršilaca za rad po ugovoru o djelu za obavljanje određenih poslova,
 • u skladu sa Zakonom i finansijskim planom potpisuje ugovore o radu zaposlenicima Stručne službe,
 • prati i koordinira rad rukovodstva organizacija CK općina i predlaže Predsjedništvu mjere za poboljšanje rada.

Sekretar za svoj rad odgovora Predsjedništvu Crvenog križa TK.

Sekretar Crvenog križa TK svoju funkciju obavlja profesionalno, bez mandata, uz mogućnost njegovog angažovanja na određeno vrijeme, po ugovoru o djelu ili na volonterskoj osnovi.

Odluku o općim i posebnim uslovima za imenovanje Sekretara utvrđuje Predsjedništvo Crvenog križa TK.

2. SLUŽBA TRAŽENJA

Član 39.

Rad Službe traženja kao stalnog tijela definiran je odredbama Pravilnika o radu Službe traženja.

Služba traženja prikuplja, evidentira i vrši obradu podataka o žrtvama rata i prirodnih i drugih nesreća i prosleđuje ih porodicama. U obavljanju ovih poslova ostvaruje se neposredna saradnja sa Službom traženja Crvenog križa FBiH i Društva CK BiH. U slučaju da je nemoguće kontaktirati više nivoe organizivanja, Službe traženja po nalogu Predsjedništva Crvenog križa TK može ostvariti i direktne kontakte sa Službama traženja u drugim državama.

Služba traženja vrši poslove spajanja porodica razdvojenim ratom ili drugim nesrećama i bavi se drugim poslovima vezanim za traženje u Bosni i Hercegovini.

Član 40.

Sredstva za finansiranje poslova Službe traženja u skladu sa Zakonom osiguravaju se iz budžeta Tuzlanskog kantona i kroz strukturu CK u BiH.

Član 41.

Za rad Službe traženja odgovoran je Sekretar Crvenog križa TK, a rad obavlja profesionalni uposlenik ili volonter-aktivista o čemu se donosi posebna Odluka.

3.STRUČNA SLUŽBA

Član 42.

Za provođenje odluka i zaključaka organa i tijela Crvenog križa TK, obavljanje stručnih, edukacijskih, administrativno-tehničkih, finansijskih i drugih poslova osnovana je Stručna služba u čijem je sastavu i Služba traženja.

Sredstva za rad Stručne službe osigurava Crveni križ TK.

Član 43.

Sekretar Crvenog križa TK rukovodi Stručnom službom i provodi postupak za zapošljavanje u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta, uslovi za obavljanje poslova, broj izvršilaca i druga pitanja od značaja za rad Stručne službe propisana su Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Crvenog križa TK i drugim normativnim aktima u skladu sa važećim propisima.

VIII SREDSTVA I FINANSIRANJE

Član 44.

Crveni križ TK stiče sredstva iz slijedećih izvora:

 • iz budžeta Tuzlanskog kantona,
 • iz dijela članarine prikupljene u organizacijama Crvenog križa općina sa područja Tuzlanskog kantona,
 • dijelu prihoda ostvarenih iz tradicionalnih aktivnosti Crvenog križa,
 • donacija, naslijeđa poklona i zavještavanja građana i pravnih lica,
 • priloga građana i pravnih lica,
 • kotizacije nižih nivoa organizovanja, na osnovu posebno donesene odluke od strane Predsjedništva CK F BiH i CK TK,
 • grantova i donacija međunarodnih i domaćih donatora i fondacija,
 • iz drugih izvora u skladu sa Zakonom i politikom Crvenog križa TK.

U cilju osiguranja sredstava za funkcioniranje i izvršavanje programskih aktivnosti Crveni križ TK može osnivati firmu/ustanovu i obavljati privrednu ili uslužnu djelatnost u skladu sa važećim Zakonima.

Odluku o osnivanju ustanove/firme donosi Predsjedništvo Crvenog križa TK.

Član 45.

Prihodi i rashodi Crvenog križa TK utvrđuju se finansijskim planom na početku svake godine a usvaja ga Skupština Crvenog križa TK.

Izuzetno, do usvajanja finansijskog plana može se najduže za tri mjeseca na početku godine vršiti privremeno finansiranje na temelju rezultata izvršenja finansijskog plana iz prethodne godine.

Član 46.

Crveni križ TK može da posjeduje i raspolaže pokretnom i nepokretnom imovinom.

Način korištenja i raspolaganja pokretnom imovinom regulira se posebnom odlukom koju donosi Predsjedništvo Crvenog križa TK, dok o nepokretnoj imovini odlučuje Skupština Crvenog križa TK.

IX ARBITRAŽA

Član 47.

Za rješavanje sporova na svim nivoima Crvenog križa formira se Arbitražna komisija.

Sastav Arbitražne komisije utvrđuje se na način da suprostavljene strane imenuju po jednog člana koji dogovorno imenuju trećeg člana koji je predsjedavajući Arbitraže.

Ako ne dođe do saglasnosti o imenovanju predsjedavajućeg Arbitraže istog imenuje Predsjedništvo Crvenog križa TK.

Odluke Arbitraže obavezne su za suprotstavljene strane.

Prilikom arbitražnog postupka primjenjuju se odredbe civilnog parničnog postupka.

X DJELOVANJE CRVENOG KRIŽA TUZLANSKOG KANTONA U SLUČAJU RATA I DRUGIH VANREDNIH OKOLNOSTI

Član 48.

Za vrijeme rata i drugih vanrednih okolnosti zbog kojih se ne može sazvati Skupština, poslove iz nadležnosti Skupštine obavlja Predsjedništvo.

Predsjedništvo je dužno da odluke iz nadležnosti Skupštine podnose na potvrdu Skupštini kada se stvore uslovi za njen rad.

Za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti i drugih vanrednih okolnosti Skupština Crvenog križa TK donosi odluku o formiranju Ureda za informiranje.

Način rada Ureda za informiranje definiran je Pravilnikom o radu Službe traženja.

XI DONOŠENJE STATUTA CRVENOG KRIŽA TUZLANSKOG KANTONA KANTONA

Član 49.

Statut Crvenog križa TK, njegove izmjene i dopune razmatra i usvaja Skupština uz prisustvo najmanje dvije trećine zastupnika Skupštine, a Statut je usvojen ako se potvrdno izjasne najmanje dvije trećine prisutnih zastupnika.

O Nacrtu Statuta prethodno se obavlja rasprava u Crvenom križu općina.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokretati Predsjedništvo Crvenog križa TK, najmanje tri organizacije Crvenog križa općina, najmanje 10 zastupnika Skupštine Crvenog križa TK.

O inicijativi iz prethodnog stava odlučuje Skupština Crvenog križa TK i o tome izvještava podnosioca inicijative.

XII PRESTANAK RADA

Član 50.

Crveni križ TK prestaje sa radom kada nastupi neki od uslova ustanovljenih zakonom i kad Skupština donese nadpolovičnom većinom svih zastupnika odluku o prestanku rada.

Prestanak rada Crvenog križa TK, pitanje njegove imovine i obaveza rješavat će se u skladu sa postojećim pozitivnim propisima.

Ostatak novčane vrijednosti isključivo će se dodjeljivati u svrhu namjena za opća dobra u smislu Ženevskih konvencija i zaključaka međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, koje odgovaraju ideji Crvenog križa.

Arhivska građa Crvenog križa TK zbog svoje važnosti i nedjeljivosti u cjelosti će pripasti Arhivu TK, odnosno pravnom nasljedniku navedene institucije, u skladu sa postojećem pozitivnom zakonu o arhivskoj građi i arhivima i aktima tog zakona.

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 51.

Organizacije Crvenog križa općina dužne su uskladiti svoje Statute sa ovim Statutom najkasnije tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 52.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Crvenog križa TK od kada prestaje da važi Statut Crvenog križa TK od 24.03.2003. godine.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
CRVENOG KRIŽA TK

PRAVILNIK O RADU SLUŽBE TRAŽENJA

PRAVILNIK

o radu Službe traženja

Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se organizacija i sadržaj rada Službe traženja Crvenog križa

Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Služba traženja) i druga pitanja u skl

adu sa Zakonom o Crvenom križu Federacije Bosne i Hercegovine( Službene novine Federacije BiH Broj : 28/06) i Zakonom o upotrebi i zaštiti znaka Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine i naziva Društva Crvenog krsta/ križa Bosne i Hercegovine.

Član 2.

Služba traženja posebna je organizaciona jedinica unutar Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.

Radom Službe traženja neposredno rukovodi šef Službe traženja, kojeg imenuje i razrješava Predsjedništvo Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.

Šef Službe traženja za svoj rad odgovara generalnom sekretaru i Predsjedništvu Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.

Odluke u vezi s radom, organizacijom i razvojem Službe traženja donose se u saglasnosti sa šefom Službe traženja Društva Crvenoga krsta/križa Bosne i Hercegovine, te Službama traženja Crvenog križa kantona/županija, gradova i općina u Federaciji Bosni i Hercegovini. Predsjedništvo Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine imenuje šefa Službe traženja u roku od tridest dana nakon stupanja na snagu Pravilnika o radu Službe traženja.

Član 3.

U skladu sa Ženevskim konvencijama od 12. avgusta 1949; Dopunskim protokolima I i II iz

1977 godine, rezolucijama međunarodnih konferencija i Zakonom o Crvenom križu

Federacije Bosne i Hercegovine, Služba traženja Crvenog križa Federacije Bosne i

Hercegovine ima ovlaštenje pružanja pomoći žrtvama oružanih sukoba te pomoći u prirodnim i drugim nesrećama.

Služba traženja omogućavat će obnavljanje i održavanje veza među porodicama koje su se razdvojile usljed konflikta ili druge hitne situacije, kao i njihovo ponovno ujedinjavanje u sljedećem:

 • u situacijama međunarodnog oružanog sukoba (IV Ženevska konvencija 1949. i I Dopunski protokol iz 1977)
 • u situacijama ne međunarodnog sukoba (II Dopunski protokol iz 1977. godine i zajednički članak 3.)
 • u situacijama unutrašnjih sukoba (analogno primjenjivanje Ženevskih konvencija)
 • u miru (u skladu sa potrebama).

Služba traženja pruža sljedeće usluge:

 • razmjenu porodičnih poruka,
 • prijem i obradu zahtjeva za traženje,
 • spajanje porodica (ŽK IV; DP član 74., rezolucije međunarodnih konvencija CK/CP Ženeva 1986 i 1955.; XXVI Međunarodna konferencija, Rezolucija 2 D7/e/),
 • slanje dokumenata i ličnih stvari (IV Ženevska konvencija članci 113. i 139, i III Ženevska konvencija članak 77.)
 • izdavanje potvrda iz postojećih arhiva vezanih za prošle sukobe, a u saradnji s MOCK i drugim institucijama (u skladu III ŽK član 120.; IV ŽK član 129.; I ŽK član 16 i II ŽK član 19.).

Služba traženja pruža usluge sljedećim kategorijama stanovništva:

 • civilnim interniranim licima,
 • djeci bez pratnje,
 • interno raseljenim licima,
 • izbjeglicama,
 • azilantima,
 • imigrantima,
 • porodicama nestalih osoba, i
 • ostalim kategorijama stanovništva.

Član 4.

Uz poslove iz člana 3. ovog Pravilnika, Služba traženja obuhvata humanitarnu aktivnost, poslove traženja, prikupljanja, evidencije i obrade podataka, davanja izvještaja o žrtvama prirodnih katastrofa i drugih masovnih katastrofa, o evakuisanim licima, izbjeglicama i sličnim kategorijama za koje traženje ne mogu obaviti drugi subjekti.

Član 5.

U svom radu Služba traženja sarađuje s federalnim, kantonalnim i općinskim organima i institucijama, Institutom za nestale osobe Bosne i Hercegovine i sa civilnim i vojnim vlastima, organizacijama, institucijama, humanitarnim organizacijama i drugim subjektima i pojedincima koji su u mogućnosti u okviru svoga djelovanja rada pružiti pomoć Službi traženja davanjem relevantnih informacija ili konkretnih podataka. Služba traženja ostvaruje neposrednu saradnju sa Službom traženja Društva Crvenog krsta /križa Bosne i Hercegovine, Službom traženja Crvenog krsta Republike Srpske, Službom traženja Distrikta Brčko te Službama traženja Crvenog križa kantona/županija i Crvenog križa općina u Federaciji Bosni i Hercegovini.

Na međunarodnom planu Služba traženja ostvaruje saradnju sa međunarodnim odborom

Crvenog križa, Središnjom agencijom za traženje nestalih, sa nacionalnim društvima Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca, diplomatskim konzularnim predstavništvima, kao i drugim međunarodnim organizacijama i tijelima, preko Službe traženja Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine.

Član 6.

Služba traženja djeluje na osnovu načela Međunarodnog pokreta Crvenoga križa i Crvenog polumjeseca i primjenjuje jedinstvenu metodologiju rada i organizuje se na svim nivoima u skladu sa članom 5. Pravilnika o radu Službe traženja Društva Crvenoga krsta/križa Bosne i Hercegovine.

Član 7.

Službe traženja Crvenoga križa Federacije Bosne i Hercegovine, nadležne su za obavljanje poslova bez inostranih elemenata putem svojih organizacijskih jedinica na području djelovanja. Međusobni odnosi pojedinih nivoa organizovanja Službe traženja zasnivaju se na vertikalnoj povezanosti, subordinaciji i odgovornosti nižih nivoa Službi traženja Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, ali i obaveze uzajamnog pomaganja u rješavanju svakodnevnih pitanja, te doprinosu svih sastavnih dijelova efikasnom i jedinstvenom djelovanju Službe traženja.

Član. 8.

Organizacija Službe traženja i njeno djelovanje u slučaju oružanog sukoba, te sastav i uvećani broj direktnih izvršlaca utvrđuje se posebnom odlukom Predsjedništva Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.

Služba traženja s uvećanim brojem izvršilaca aktivirat će se i u miru, kada se zbog prirodnih nesreća ili drugih masovnih nesreća ukaže potreba za njenim pojačanim djelovanjem.

Član 9.

U slučaju oružanog sukoba Služba traženja Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine postaje sastavni dio Nacionalnog ureda za informisanje, predviđenog članom 122. Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima od 12 avgusta 1949. godine, i članom 136. Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba u vrijeme rata od 12. avgusta 1949. godine, te u toj funkciji prima i daje informacije o licima zaštićenim ovim konvencijama.

Član 10.

Znak Službe traženja je znak jedinstvenog izgleda koji je usvojen od strane Predsjedništva Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine i usaglašen sa znakom Službe traženja Društva Crvenoga križa Bosne i Hercegovine.

Član 11.

S ciljem unapređenja razvoja Službe traženja i obezbjeđivanje uslova za njeno funkcioniranje, kao i za koordinaciju i saradnju s drugim subjektima, organizira se Komisija Službe traženja Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine a u skladu s odredbama Statuta Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.

Odlukom Predsjedništva Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine o organizaciji Komisije Službe traženja Crvenog križa Federacije određuje se njezin sastav.

Član 12.

Sredstva za financiranje Službe traženja Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine obezbjeđuju se iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine a za niže nivoe organizacije iz budžeta kantona/županije grada i općina u skladu sa članom 14. Zakona o Crvenom križu Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 13.

Plan rada i financijski plan Službe traženja Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine sastavni su dio plana rada i financijskog plana Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 14.

Izvještaj o radu Službe traženja dostavlja se Skupštini Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine putem Predsjedništva Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 15.

Službe traženja Crvenoga križa kantona uskladit će svoje Pravilnike o radu u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Član 16.

Stupanjemna snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu Službe traženja Crvenog križa Federacije BiH, Broj : 01/V/01 od 18. aprila 2001.godine

Članak 17.

Ovaj Pravilnik, nakon što Vlada Federacije Bosne i Hercegovine da suglasnost, stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u « Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine».

Predsjednik Skupštine
Crvenog križa Federacije BiH
Prim. dr Fadil Jahić