Na osnovu Člana IV. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentama skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 12. oktobra 2004. godine, i na sjednici Doma naroda, održanoj 21. oktobra 2004. godine, usvojila je

ZAKON

O DRUŠTVU CRVENOG KRSTA/KRIŽA BOSNE I HERCEGOVINE

I – CILJ I STRUKTURA

Član 1.

Ovim zakonom utvrđuje se Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Društvo) kao nacionalna organizacija Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, uređuje njegov pravni položaj, regulira struktura, nadležnost i pravo na vršenje javnih ovlaštenja, finansiranje, nadzor nad zakonitošću rada i druga pitanja značajna za djelovanje Društva.

Član 2.

Društvo je dobrovoljna humanitarna organizacija građana Bosne i Hercegovine, priznata i ovlaštena da, na osnovu Ženevskih konvencija (I. – IV.) od 12. augusta 1949. godine i njenih Dopunskih protokola I. i II. od 10. jula 1977. (u daljem tekstu: Ženevske konvencije), u miru i za vrijeme elementarnih i drugih nepogoda, vanrednih stanja, u skladu s načelima humanosti, nepristrasnosti, neutralnosti, nezavisnosti, dobrovoljnosti, jedinstva i univerzalnosti, ostvaruje određene humanitarne ciljeve, zadatke i javna ovlaštenja u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obuke, Službe traženja i pružanja pomoći medicinskim službama oružanih snaga u vrijeme oružanog sukoba.

Član 3.

Društvo ima svojstvo pravnog lica.

Član 4.

Društvo je jedina organizacija Crvenog križa Bosne i Hercegovine koja djeluje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, a čine ga Crveni križ Federacije BiH i Crveni krst Republike Srpske i sve njihove organizacije. Društvo je priznato od Međunarodnog komiteta Crvenog križa 8. maja 2001. godine.

Djelovanje i način rada entitetskih organizacija Crvenog križa uređuje se entitetskim zakonima i statutima entitetskih organizacija.

Član 5.

Znak Društva je križ crvene boje s pet jednakih kvadrata na bijeloj podlozi u skladu sa Ženevskim konvencijama i jedini je zakoniti znak u Bosni i Hercegovini.

Društvo je ovlašteno da upotrebljava znak u sve svrhe predviđene Međunarodnom konvencijom Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, u skladu sa Ženevskim konvencijama, sadašnjim zakonom i Propisima o upotrebi znaka Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca od strane nacionalnih društava.

II – DJELATNOSTI I VRŠENJE JAVNIH OVLAŠTENJA

Član 6.

Djelatnosti Društva su:

 • predstavljanje i zastupanje Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) u međunarodnim asocijacijama Crvenog križa i pred drugim nacionalnim organizacijama;
 • provođenje međunarodnih obaveza koje je preuzela BiH u oblastima kojima se bavi i za koje je nadležan Crveni križ;
 • koordiniranje djelovanja struktura Crvenog križa u BiH;
 • organiziranje Službe traženja;
 • upravljenje imovinom i sredstvima Društva;
 • zaštita znaka i naziva Društva;
 • učešće u organiziranju i pružanju socijalne pomoći i zdravstvene zaštite građanima u slučaju elementarnih nepogoda, epidemija i drugih većih nesreća;
 • rad na zdravstveno – socijalnoj zaštiti i na zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva i učešće u organiziranju raznih oblika međusobne pomoći građana u duhu humanizma i solidarnosti;
 • učešće u organiziranju pomoći za žrtve elementarnih nepogoda i oružanih sukoba i raspoređivanje pomoći primljene od nacionalnih i međunarodnih društava;
 • organiziranje prikupljanja pomoći u BiH i slanje u inozemstvo pomoći koju državni organi, preduzeća i drugi darodavci pružaju radi ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda, epidemija i oružanih sukoba;
 • saradnja sa zdravstvenom službom, sanitetskim službama oružanih snaga u BiH i civilnom zaštitom na zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih u slučaju oružanog sukoba, elementarnih i drugih nesreća;
 • učešće u prihvatanju i smještaju evakuiranog stanovništva, izbjeglih i raseljenih lica i provođenje mjera koje mogu doprinijeti zbrinjavanju nastradalog i ugroženog stanovništva u slučaju prirodnih i drugih katastrofa;
 • učešće u obuci stanovništva u pružanju prve medicinske pomoći;
 • obuka kandidata i obavljanje ispita iz oblasti prve pomoći za vozače motornih voziia u okviru polaganja vozačkog ispita;
 • učešće u organiziranju akcija dobrovoljnog darivanja krvi i animiranju građanstva u ovoj oblasti;
 • vršenje poslova koji proističu iz odredbi Ženevskih konvencija i drugih međunarodnih obaveza koje je ratificirala Bosna i Hercegovina u toj oblasti;
 • obavljanje zadataka u pogledu điseminacije međunarodnog humanitarnog prava i osnovnih principa Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, i drugih zadataka predviđenih zvaničnim dokumentima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca; i
 • vršenje i drugih poslova koji su određeni zakonom, kao i poslova u vezi s tradicionalnim aktivnostima Crvenog križa.

Član 7.

Javna ovlaštenja u okviru djelatnosti iz člana 6. Društvo vrši kroz strukture entitetskih organizacija izdavanjem uvjerenja i drugih javnih isprava.

Član 8.

Društvo u vršenju javnih ovlaštenja određenih ovim zakonom sarađuje s Međunarodnim komitetom Crvenog križa, Međunarodnom federacijom društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, nacionalnim društvima Crvenog križa, Crvenog polumjeseca i s drugim srodnim nacionalnim i međunarodnim humanitarnim, socijalnim i zdravstvanim organizacijama.

Član 9.

U vršenju javnih ovlaštenja određenih ovim zakonom, Društvo sarađuje s državnim organima, organizacijama i fondovima u oblasti zdravstva, penzijskog i invalidskog osiguranja, socijalne zaštite i obrazovanja, s oružanim snagama u Bosni i Hercegovini i civilnom zaštitom, diplomatskim i konzularnim predstavništvima, kao i s drugim organizacijama, zajednicama, fondovima i udruženjirna građana, kad je to od zajedničkog interesa.

Organi, organizacije, fondovi i zajednice iz stava 1. ovog člana dužni su, u okviru svog djelokruga rada, pružati pomoć Društvu radi izvršavanja njegovih zadataka.

III – ORGANIZACIJA

Član 10.

Organi Društva su:

 • Skupština;
 • Predsjedništvo i – Nadzorni odbor.

Način izbora i djelokrug rada i odgovornosti organa Društva bliže će se utvrditi Statutom Društva.

Član 11.

Statutom, koji donosi Skupština, Društvo propisuje i utvrđuje zadatke organizacije, način rada, osnove finansiranja, organe i stručnu službu i njihova ovlaštenja i odgovornosti, kao i druga pitanja od značaja za djelatnost i ovlaštenja Društva.

Član 12.

U Društvu se osniva Služba traženja radi vršenja poslova obavještavanja o žrtvama rata predviđenih Ženevskim konvencijama i Pravilnikom o radu Službe traženja, uređuje način prikupljanja podataka o žrtvama oružanih sukoba, kao i vršenja drugih poslova koji proističu iz Ženevskih konvencija, kao i organizaciju Službe traženja u Društvu i njegovim entitetskim organizacijama.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Predsjedništva Društva, daje saglasnost na propise o organizaciji Službe traženja u strukturi Crevnog križa Bosne i Hercegovine.

IV – FINANSIRANJE

Član 13.

Sredstva za finansiranje poslova iz nadležnosti BiH, koji proističu iz međunarodnih ugovora u čijem izvršavanju učestvuje Društvo, osiguravaju se u Budžetu BiH, za državni nivo Društva, a na nižim nivoima iz budžeta entiteta, kantona, gradova i općina.

Član 14.

U vršenju javnih ovlaštenja Društvo ostvaruje sredstva od naknade za usluge koje vrši u skladu s ovim zakonom, od priloga, poklona i zavještenja pravnih lica i građana i iz drugih izvora utvrđenih propisima i Statutom Društva.

Za vršenje svoje djelatnosti Društvo koristi i posebna sredstva koja zajednice na svim nivoima izdvajaju u tu svrhu.

Član 15.

U slučaju elementarne nepogode, epidemije i druge veće nesreće, Društvo u izvršavanju svojih poslova i zadataka ima pravo prvenstva u snabdijevanju energentima, na ubrzani carinski postupak, ima pravo prvenstva u prijevozu lica i materijala u svim sredstvima javnog saobraćaja, kao i pravo prvenstva saopćavanja vijesti putem sredstava javnog informiranja.

Član 16.

Za vršenje svojih djelatnosti Društvo će osiguravati sredstva:

 • od članarine redovnih i pomažućih članova,
 • od priloga građana i pravnih lica, poklona i zavještenja,
 • od prihoda ostvarenih u akcijama povodom Nedjelje Crvenog križa Bosne i Hercegovine i Nedjelje borbe protiv tuberkuloze,
 • od prihoda ostvarenih preko fondova zdravstvene zaštite, dječije i socijalne
 • zaštite i drugih fondova za vršenje ugovorenih programa,
 • od vlastitih uslužnih i drugih djelatnosti utvrđenih Statutom,
 • iz prihoda ostvarenih od igara na sreću,
 • od prihoda imovine i prava Crvenog križa,
 • iz budžeta općina, gradova, kantona, Brčko Distrikta, entiteta i Bosne i Hercegovine,
 • iz drugih izvora utvrđenih Statutom u skladu s ovim zakonom i drugim propisima.

Član 17.

Radi propagiranja djelatnosti i ciljeva Društva, kao i osiguranja sredstava za izvršenje njegovih zadataka, Društvo organizira Nedjelju Crvenog križa Bosne i Hercegovine i Nedjelju borbe protiv tuberkuloze.

Nedjelja Crvenog križa Bosne i Hercegovine održava se svake godine u drugoj sedmici maja, a Nedjelja borbe protiv tuberkuloze u trećoj sedmici septembra.

Član 18.

Za vrijeme trajanja Nedjelje Crvenog križa Bosne i Hercegovine i Nedjelje borbe protiv tuberkuloze, pravna i fizička lica dužna su prodati markice koje za tu priliku štampa i distribuira nadležni organ Društva, u korist Društva.

Visina i način ostvarivanja prihoda iz stava 1. ovog člana ureduje se entitetskim zakonom.

Član 19.

Organizacije Crvenog križa mogu za vrijeme Nedjelje Crvenog križa Bosne i Hercegovine i Nedjelje borbe protiv tuberkuloze, kao i za vrijeme drugih organiziranih akcija solidarnosti, organizirati prikupljanje dobrovoljnih priloga.

Član 20.

Imovina Društva, uključujući i imovinu entitetskih, kantonalnih, Brčko Distrikta, gradskih i općinskih organizacija Crvenog križa, njihovi finansijski resursi i nepokretna imovina, prihod od aktivnosti, kao i donacije, bit će oslobođene svih poreza i carina. Donacije Društvu od pojedinaca i pravnih subjekata bit će oslobođene poreza za iznos vrijednosti donacije.

Postupak i način provođenja odredbi st. 1. i 2. ovog člana regulirat će se entitetskim zakonom.

V – NADZOR

Član 21.

Nadzor nad zakonitošću rada Društva vrši Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

VI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.

Danom stupanja na snagu ovog zakona Društvo preuzima sva prava i odgovornosti prema zaposlenom osoblju, imovini i arhivu Crvenog križa Bosne i Hercegovine.

Član 23.

Vijeće ministara BiH će posebnom odlukom osnovati komisiju radi preuzimanja prava i obaveza iz člana 22. ovog zakona. Odlukom će se utvrditi sastav i način rada komisije.

Član 24.

Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska će, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, uskladiti svoje zakone o Crvenom križu, odnosno o Crvenom krstu s odredbama ovog zakona.

Član 25.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o položaju i ovlaštenjima Crvenog križa Republike Bosne i Hercegovine (“Službeni list RBiH”, br. 21/92 i 13/94).

Član 26.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a objavit će se u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.