JAVNI POZIV za prodaju stalnog sredstva-motornog vozila

Na osnovu Odluke Predsjedništva Crvenog križa TK o prodaji kombi vozila (broj: 02-106/23 od 23.3.2023.godine), sekretar Crvenog križa TK objavljuje

 

JAVNI POZIV
za prodaju stalnog sredstva- motornog vozila

 

I PREDMET PRODAJE

TIP vozila: kombi FORD TRANZIT

Registarske oznake T81-O-925

Broj šasije: WF0PXXGBFP1C28751

Broj motora: F3FA1M58295

Broj sjedećih mjesta: 9

Godište: 2001

Zapremina motora: 1998

Snaga motora: 61 KW

Eko karakteristike: EURO 3

Gorivo: dizel

Registrovan do: 22.5.2023.godine

Broj pređenih kilometara: 208000km

Stanje ispravnosti: vozilo nije u voznom stanju


II USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, koja svoje ponude-zapečaćene koverte dostave putem pošte ili neposredno na adresu Crvenog križa Tuzlanskog kantona, Borić 3, 75 000 Tuzla.
Na koverti potrebno naznačiti: „NE OTVARAJ – Ponuda za kupovinu motornog vozila putem Javnog poziva“.

Rok za podnošenje ponuda je do 31.3.2023 godine do 14,00 sati.
Ponude dostavljene nakon navedenog roka, bez obzira na način slanja i dostave, neće se uzeti u razmatranje.
Motorno vozilo se može pogledati u peridu od 27.3.2023 do 30.3.2023.godine od 9-12 h, uz prethodni telefonski dogovor sa kontakt osobom telefon broj  062/646-672.

III NAČIN PRODAJE

Vozilo koja je predmet javne prodaje prodaje se ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu za vozilo.

IV SADRŽAJ PONUDE

 1. Podaci o fizičkoj osobi: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, cijenu ponude
 2. Podaci o pravnoj osobi: naziv pravne osobe, adresa i broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, cijenu ponude

V POSTUPAK JAVNE PRODAJE-LICITACIJE

1.Provedbu postupka prodaje provodi Komisija za provođenje postupka prodaje vozila putem Javnog poziva, koju formira Sekretar Crvenog križa TK

 1. Ponude koje ne ispunjavaju uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku prodaje.
  3. Nakon isteka roka za prijavu na Javni poziv, Komisija otvara pristigle ponude i provodi postupak ocjene najprihvatljivije ponude.
 2. Vozilo koja je predmet javne prodaje prodaje se ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu za vozilo.
  5. Ako se prijave dva ili više ponuđača sa prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, Komisija daje prednost ponuđaču čija je ponuda prva primljena.

VI OBAVEZE KUPCA

1.Ponuđač, odnosno kupac, čija ponuda bude prihvaćena, dužan je zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 8 dana od prijema obavijesti o izboru.

 1. Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji
 2. Sve poreze i troškove u vezi sa prenosom vlasništva snosi kupac
 3. Prodaja vozila vrši se po principu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore i reklamacije od strane kupca po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka na vozilu, koje se neće razmatrati.
  5. Primopredaja vozila izvršit će se odmah nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.
  6. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne potpiše ugovor o kupoprodaji ili ne uplati puni iznos kupoprodajne cijene, smatrat će se da je od kupovine odustao, te će Crveni križ TK zaključiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

VII DODATNE INFORMACIJE

Sve informacije u vezi sa javnom prodajom-licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 9 do 12 sati na broj telefona 062/646-672, kontakt osoba Abdurahman Aljić