PRAVILNIK

o radu Službe traženja

Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se organizacija i sadržaj rada Službe traženja Crvenog križa

Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Služba traženja) i druga pitanja u skl

adu sa Zakonom o Crvenom križu Federacije Bosne i Hercegovine( Službene novine Federacije BiH Broj : 28/06) i Zakonom o upotrebi i zaštiti znaka Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine i naziva Društva Crvenog krsta/ križa Bosne i Hercegovine.

Član 2.

Služba traženja posebna je organizaciona jedinica unutar Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.

Radom Službe traženja neposredno rukovodi šef Službe traženja, kojeg imenuje i razrješava Predsjedništvo Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.

Šef Službe traženja za svoj rad odgovara generalnom sekretaru i Predsjedništvu Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.

Odluke u vezi s radom, organizacijom i razvojem Službe traženja donose se u saglasnosti sa šefom Službe traženja Društva Crvenoga krsta/križa Bosne i Hercegovine, te Službama traženja Crvenog križa kantona/županija, gradova i općina u Federaciji Bosni i Hercegovini. Predsjedništvo Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine imenuje šefa Službe traženja u roku od tridest dana nakon stupanja na snagu Pravilnika o radu Službe traženja.

Član 3.

U skladu sa Ženevskim konvencijama od 12. avgusta 1949; Dopunskim protokolima I i II iz

1977 godine, rezolucijama međunarodnih konferencija i Zakonom o Crvenom križu

Federacije Bosne i Hercegovine, Služba traženja Crvenog križa Federacije Bosne i

Hercegovine ima ovlaštenje pružanja pomoći žrtvama oružanih sukoba te pomoći u prirodnim i drugim nesrećama.

Služba traženja omogućavat će obnavljanje i održavanje veza među porodicama koje su se razdvojile usljed konflikta ili druge hitne situacije, kao i njihovo ponovno ujedinjavanje u sljedećem:

 • u situacijama međunarodnog oružanog sukoba (IV Ženevska konvencija 1949. i I Dopunski protokol iz 1977)
 • u situacijama ne međunarodnog sukoba (II Dopunski protokol iz 1977. godine i zajednički članak 3.)
 • u situacijama unutrašnjih sukoba (analogno primjenjivanje Ženevskih konvencija)
 • u miru (u skladu sa potrebama).

Služba traženja pruža sljedeće usluge:

 • razmjenu porodičnih poruka,
 • prijem i obradu zahtjeva za traženje,
 • spajanje porodica (ŽK IV; DP član 74., rezolucije međunarodnih konvencija CK/CP Ženeva 1986 i 1955.; XXVI Međunarodna konferencija, Rezolucija 2 D7/e/),
 • slanje dokumenata i ličnih stvari (IV Ženevska konvencija članci 113. i 139, i III Ženevska konvencija članak 77.)
 • izdavanje potvrda iz postojećih arhiva vezanih za prošle sukobe, a u saradnji s MOCK i drugim institucijama (u skladu III ŽK član 120.; IV ŽK član 129.; I ŽK član 16 i II ŽK član 19.).

Služba traženja pruža usluge sljedećim kategorijama stanovništva:

 • civilnim interniranim licima,
 • djeci bez pratnje,
 • interno raseljenim licima,
 • izbjeglicama,
 • azilantima,
 • imigrantima,
 • porodicama nestalih osoba, i
 • ostalim kategorijama stanovništva.

Član 4.

Uz poslove iz člana 3. ovog Pravilnika, Služba traženja obuhvata humanitarnu aktivnost, poslove traženja, prikupljanja, evidencije i obrade podataka, davanja izvještaja o žrtvama prirodnih katastrofa i drugih masovnih katastrofa, o evakuisanim licima, izbjeglicama i sličnim kategorijama za koje traženje ne mogu obaviti drugi subjekti.

Član 5.

U svom radu Služba traženja sarađuje s federalnim, kantonalnim i općinskim organima i institucijama, Institutom za nestale osobe Bosne i Hercegovine i sa civilnim i vojnim vlastima, organizacijama, institucijama, humanitarnim organizacijama i drugim subjektima i pojedincima koji su u mogućnosti u okviru svoga djelovanja rada pružiti pomoć Službi traženja davanjem relevantnih informacija ili konkretnih podataka. Služba traženja ostvaruje neposrednu saradnju sa Službom traženja Društva Crvenog krsta /križa Bosne i Hercegovine, Službom traženja Crvenog krsta Republike Srpske, Službom traženja Distrikta Brčko te Službama traženja Crvenog križa kantona/županija i Crvenog križa općina u Federaciji Bosni i Hercegovini.

Na međunarodnom planu Služba traženja ostvaruje saradnju sa međunarodnim odborom

Crvenog križa, Središnjom agencijom za traženje nestalih, sa nacionalnim društvima Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca, diplomatskim konzularnim predstavništvima, kao i drugim međunarodnim organizacijama i tijelima, preko Službe traženja Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine.

Član 6.

Služba traženja djeluje na osnovu načela Međunarodnog pokreta Crvenoga križa i Crvenog polumjeseca i primjenjuje jedinstvenu metodologiju rada i organizuje se na svim nivoima u skladu sa članom 5. Pravilnika o radu Službe traženja Društva Crvenoga krsta/križa Bosne i Hercegovine.

Član 7.

Službe traženja Crvenoga križa Federacije Bosne i Hercegovine, nadležne su za obavljanje poslova bez inostranih elemenata putem svojih organizacijskih jedinica na području djelovanja. Međusobni odnosi pojedinih nivoa organizovanja Službe traženja zasnivaju se na vertikalnoj povezanosti, subordinaciji i odgovornosti nižih nivoa Službi traženja Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, ali i obaveze uzajamnog pomaganja u rješavanju svakodnevnih pitanja, te doprinosu svih sastavnih dijelova efikasnom i jedinstvenom djelovanju Službe traženja.

Član. 8.

Organizacija Službe traženja i njeno djelovanje u slučaju oružanog sukoba, te sastav i uvećani broj direktnih izvršlaca utvrđuje se posebnom odlukom Predsjedništva Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.

Služba traženja s uvećanim brojem izvršilaca aktivirat će se i u miru, kada se zbog prirodnih nesreća ili drugih masovnih nesreća ukaže potreba za njenim pojačanim djelovanjem.

Član 9.

U slučaju oružanog sukoba Služba traženja Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine postaje sastavni dio Nacionalnog ureda za informisanje, predviđenog članom 122. Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima od 12 avgusta 1949. godine, i članom 136. Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba u vrijeme rata od 12. avgusta 1949. godine, te u toj funkciji prima i daje informacije o licima zaštićenim ovim konvencijama.

Član 10.

Znak Službe traženja je znak jedinstvenog izgleda koji je usvojen od strane Predsjedništva Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine i usaglašen sa znakom Službe traženja Društva Crvenoga križa Bosne i Hercegovine.

Član 11.

S ciljem unapređenja razvoja Službe traženja i obezbjeđivanje uslova za njeno funkcioniranje, kao i za koordinaciju i saradnju s drugim subjektima, organizira se Komisija Službe traženja Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine a u skladu s odredbama Statuta Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.

Odlukom Predsjedništva Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine o organizaciji Komisije Službe traženja Crvenog križa Federacije određuje se njezin sastav.

Član 12.

Sredstva za financiranje Službe traženja Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine obezbjeđuju se iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine a za niže nivoe organizacije iz budžeta kantona/županije grada i općina u skladu sa članom 14. Zakona o Crvenom križu Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 13.

Plan rada i financijski plan Službe traženja Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine sastavni su dio plana rada i financijskog plana Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 14.

Izvještaj o radu Službe traženja dostavlja se Skupštini Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine putem Predsjedništva Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 15.

Službe traženja Crvenoga križa kantona uskladit će svoje Pravilnike o radu u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Član 16.

Stupanjemna snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu Službe traženja Crvenog križa Federacije BiH, Broj : 01/V/01 od 18. aprila 2001.godine

Članak 17.

Ovaj Pravilnik, nakon što Vlada Federacije Bosne i Hercegovine da suglasnost, stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u « Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine».

Predsjednik Skupštine
Crvenog križa Federacije BiH
Prim. dr Fadil Jahić