S T A T U T

CRVENOG KRIŽA TUZLANSKOG KANTONA

I   OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim su Statutom utvrđene opće odredbe, osnovni ciljevi i način djelovanja, članstvo, struktura, unutarnje ustrojstvo, djelovanje mladih i druga pitanja bitna za rad Crvenog križa Tuzlanskog kantona.

Crveni križ Tuzlanskog kantona kao humanitarna organizacija od posebnog društvenog interesa djeluje po načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca: humanosti, nepristrasnosti, neutralnosti, nezavisnosti, dobrovoljnosti, jedinstva i univerzalnosti, a radi ostvarivanja humanitarnih ciljeva i pomoći u oblasti socijalne i zdravstvene djelatnosti, odgoja i obrazovanja i drugih programskih ciljeva i zadataka u zaštiti prava građana.

Član 2.

Naziv organizacije je Crveni križ Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu Crveni križ TK).

Crveni križ TK djeluje i razvija svoju aktivnost na području Tuzlanskog kantona tj. njegovih općina/grada: Banovići, Čelić, Doboj Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Teočak, Živinice i Tuzla.

Skraćeni naziv je Crveni križ TK.

Sjedište Crvenog križa TK je u Tuzli, Borić 3.

Član 3.

Crveni križ TK ima svojstvo pravnog lica i neprofitna je organizacija.

Član 4.

Crveni križ TK sastavni je dio Društva Crvenog križa BiH i Crvenog križa Federacije BiH, a svoja javna ovlaštenja vrši u skladu sa Zakonom o Crvenom križu FBiH, Statutom Društva CKBiH, Statutom CKFBiH i ovim Statutom.

U Crvenom križu TK u službenoj upotrebi je bosanski i hrvatski jezik a pismo je latinica.

 

Član 5.

Svoje humanitarne ciljeve i zadatke Crveni križ TK ostvaruje u oblasti zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne zaštite, zdravstvenog i humanitarnog odgoja i obrazovanja, zaštiti okoliša i promociji međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava, posebno prava djece i osoba sa invaliditetom.

U situacijama prirodnih i drugih nesreća Crveni križ TK obavlja posebne zadatke u skladu sa važećim Zakonom, Sporazumom o saradnji sa Civilnom zaštitom i drugim propisima.

U slučaju oružanog sukoba Crveni križ TK izvršava sve obaveze u skladu sa Međunarodnim humanitarnim pravom i preporukama Međunarodne Federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Član 6.

Crveni križ TK ima znak, zastavu, logo i pečat.

Znak Crvenog križa TK je križ crvene boje koji se sastoji od pet jednakih kvadrata na bijeloj podlozi.

Zastava Crvenog križa TK je od bijelog platna oblika pravougaonika, a na njenoj sredini nalazi se znak Crvenog križa srazmjerno veličini zastave. Dimenzije stranica zastave su u odnosu dva naspram jedan.

Logo Crvenog križa TK je slijedećeg izgleda: na bijeloj podlozi, u razmjeri ovisno o namjeni loga, unutar opisanog kruga crne boje nalazi se znak Crvenog križa u sredini, a uz unutrašnji rub kružnice ispisan je koncentrični tekst (razdvojen crnim tačkama) u gornjem dijelu s lijeva na desno piše: DRUŠTVO CK BIH, CK FBIH, a u donjem dijelu s lijeva na desno piše: CRVENI KRIŽ TK.

Pečat Crvenog križa TK je okruglog oblika promjera 40 mm sa znakom Crvenog križa u sredini, a uz rubni dio pečata je tekst: Društvo Crvenog križa BiH, Crveni križ Federacije BiH, Crveni križ Tuzlanskog kantona.

Član 7.

Rad Crvenog križa TK je javan. Javnost rada se osigurava kontinuiranim i internim izvještavanjem u okviru organizacije i informisanjem šire javnosti putem sredstava javnog informiranja, WEB strane, WEB portala i drugih oblika informisanja građana.

Iznimno, sjednice određenih tijela i organa mogu biti zatvorene, kada se raspravlja o ličnim podacima za pojedine članove, a koji bi tim članovima mogli nanijeti moralnu i materijalnu štetu. Isključenje javnosti može biti i u slučaju razmatranja predmeta Službe traženja.

 Član 8.

Crveni križ TK provodi ciljeve Društva Crvenog križa BiH i Crvenog križa FBiH zastupajući ideje međunarodnog pokreta Crvenog križa.

Crveni križ TK sarađuje sa nadležnim organima vlasti u kantonu, općinama, gradu, udruženjima građana i drugim organizacijama koje idejno i programski slijede slične ciljeve, posebno one iz oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, odgoja i obrazovanja, promocije i zaštite ljudskih prava, civilne zaštite i odbrane.

U odnosima sa organima vlasti Crveni križ TK zadržava nezavisnost koja mu obezbjeđuje da djeluje u skladu s osnovnim principima Pokreta, svojom misijom i programskim orijentacijama utvrđenim od strane njegovih nadležnih organa i tijela.

II   OPĆI CILJEVI I SPECIFIČNI ZADACI CRVENOG KRIŽA TUZLANSKOG KANTONA

Član 9.

Opći ciljevi Crvenog križa TK su:

–     koordiniranje, praćenje i usmjeravanje programskih zadataka Crvenog križa

općina/grada na području Tuzlanskog kantona;

 • ublažavanje ljudske patnje a posebno one izazvane oružanim sukobima, prirodnim nesrećama, ekološkim katastrofama i drugim masovnim nesrećama i katastrofama;
 • promocija zdravog načina života kroz podizanje zdravstvene kulture stanovništva i unapređenje zdravstvene zaštite u skladu sa ovlaštenjima iz Zakona o Crvenom križu FBiH;
 • podsticanje, unapređenje i propagiranje socijalne sigurnosti građana, solidarnost i propagiranje međusobnog pomaganja;
 • unapređenje socijalnog i zdravstvenog položaja osoba sa invaliditetom, posebno djece sa urođenim i stečenim invaliditetima;
 • promocija održivog razvoja i zaštita životne okoline;
 • unapređenje i propagiranje načela međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i međusobnog humanitarnog prava među stanovništvom te promocija i zaštita ljudskih i dječijih prava;
 • propagiranje i unapređenje ideala mira, uzajamnog poštovanja i razumijevanja među svim ljudima i narodima.

SPECIFIČNI ZADACI

Član 10.

Specifični zadaci Crvenog križa TK su :

 • zastupa i promiče ideale međunarodnog pokreta Crvenog križa i obaveza koje proizilaze iz Ženevskih konvencija;
 • upoznavanje stanovništva sa sadržajem i značajem Ženevskih konvencija i međunarodnog humanitarnog prava i nadzire njihovu primjenu u ratu;
 • radi na zdravstvenom odgoju, prosvećivanju i informiranju svojih članova i stanovništva, a posebno djece i omladine o prevenciji svih oblika ovisnosti;
 • osposobljava i organizira stanovništvo za pružanje prve pomoći u svakodnevnom životu, prometnim i prirodnim nesrećama;
 • radi na obezbjeđenju uslova i vršenju nadzora u obuci prve pomoći za vozače motornih vozila koje organizuju općinske/gradske organizacije Crvenog križa;
 • promovira značaj dobrovoljnog darivanja krvi, sudjeluje u edukaciji stanovništva i u saradnji sa Crvenim križom općina/grada organizira akcije DDK;
 • aktivno sudjeluje i pomaže u organizovanju i pružanju zdravstvene pomoći i zaštite u slučaju prirodnih nesreća i to u prihvatu, smještaju i drugim aktivnostima koje doprinose zbrinjavanju nastradalog i ugroženog stanovništva a sukladno ovlaštenjima propisa iz oblasti Civilne zaštite;
 • vrši obuku stanovništva i volontera Crvenog križa iz svog djelokruga ovlaštenja a u cilju pripreme i odgovora u slučaju prirodnih i drugih nesreća;
 • vrši obuku volontera na organiziranju i pružanju njege i određenih vidova socijalne i zdravstvene zaštite za osobe kojima je potrebna tuđa njega i pomoć;
 • sudjeluje u akcijama traženja, spašavanja i zbrinjavanja stanovništva u slučaju prirodnih nesreća i sukoba, a sukladno svojim zakonskim ovlaštenjima;
 • koordinira i provodi aktivnosti za namicanje sredstava kao i izvanredne akcije solidarnosti na teritoriju svoga djelovanja u slučaju iznenadnih prirodnih nesreća;
 • organizira Službu traženja u skladu sa Zakonom i drugim propisima, pomaže i koordinira rad Službe traženja u CK općina/grada na teritoriji kantona;
 • organizira Ured za informiranje u slučaju prirodnih nesreća ili sukoba;
 • organizira, koordinira i provodi akcije prikupljanja pomoći drugim nacionalnim društvima Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, radi ublažavanja posljedica prirodnih nesreća i rata. Ove aktivosti se provode putem Društva CKBiH i Crvenog križa FBiH;
 • prihvaća i raspodjeljuje pomoć od drugih nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i drugih organizacija i pojedinaca iz zemlje i inostranstva;
 • organizira i provodi prijevoz robe u humanitarne svrhe kao i osoba sa posebnim potrebama, invalida, starih i bolesnih i slično, te dobrovoljnih davalaca krvi i članova Crvenog križa;
 • radi na prosvećivanju stanovništva o svjesnosti o postojanju mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava;
 • ostvaruje saradnju sa udruženjima i institucijama koje brinu o osobama sa invaliditetom, provodi aktivnosti na poboljšanu njihovog socijalnog i zdravstvenog statusa i provodi aktivnosti na ostvarivanju ljudskih prava sa osobama sa invaliditetom;
 • osniva i vodi domove, odmarališta i druge specijalizovane ustanove u cilju pružanja usluga smještaja i prehrane osobama kojima je takav oblik pomoći potreban (kuhinje Crvenog križa, dostava hrane u kuće, odmarališta Crvenog križa) te usluge istog tipa za članove Crvenog križa i podmladak Crvenog križa;
 • osniva SOS telefon, savjetovališta i skloništa za žrtve porodičnog i drugih oblika nasilja;
 • putem mobilnih timova provodi programe pomoći u lokalnim zajednicama starim i nemoćnim osobama i povratnicima;
 • organizira i vodi ljetne i zimske kampove za mlade;
 • promoviše i aktivno radi na očuvanju životne okoline;
 • radi na povećanju članstva, jačanju organizovanja Crvenog križa u općinama/gradu i osposobljava ih za izvršenje programskih aktivnosti;
 • ostvaruje saradnju i predlaže aktivnosti državnim organima, privrednim društvima i drugim pravnim osobama u cilju nabavke opreme i dobara za potrebe svoga djelovanja;
 • izdaje publikacije o svojim aktivnostima i o tome obavještava članstvo i javnost;
 • vrši poslove javnih ovlaštenja koje su mu Zakonom povjerene;
 • organizira razne oblike međusobnog pomagarnja građana i time razvija vrline i solidarnost, nepristrasnot, poštovanje ljudskog bića i sl.;
 • vrši druge poslove određene ovim Statutom i Zakonom.

Član 11.

U sastavu Društva CKBiH i Crvenog križa FBiH, a na osnovu ovlaštenja Crveni križ TK ostvaruje saradnju s Međunarodnim komitetom Crvenog križa, Međunarodnom Federacijom društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, nacionalnim društvima CK i drugim humanitarnim, karitativnim, kulturnim, zdravstvenim i socijalnim organizacijama i ustanovama koje djeluju na području kantona, Bosne i Hercegovine i u drugim zemljama regiona i svijeta.

Crveni križ TK određene poslove i aktivnosti iz stava 1. ovog člana može neposredno realizovati na osnovu odluke Predsjedništva Crvenog križa TK.

III  ČLANSTVO

Član 12.

Članstvo u CK je dobrovoljno i dostupno svim građanima bez diskiminacije po osnovu rasne, spolne, klasne, religijske ili političke pripadnosti.

Članovi Crvenog križa su:

 • redovni,
 • pomažući,
 • počasni,
 • patroni

Redovni članovi Crvenog križa (mladi  i odrasli) mogu biti državljani BiH koji imaju prebivalište na području BiH i koji su prihvatili Statut, principe i programske zadatke, te se učlane u Crveni križ i redovno plaćaju članarinu.

Član Crvenog križa može biti i strani državljanin koji ima dozvolu za privremeni ili stalni boravak u BiH i koji prihvata Statut.

Pomažući članovi CK mogu biti svako fizičko i pravno lice koje se obavezuje da će pomagati CK u njegovom humanitarnom djelovanju.

Počasni članovi su lica koje su dobrovoljnim radom i djelovanjem i naročitim zaslugama doprinijeli općem razvoju Crvenog križa.

Patron može biti svaka fizička i pravna osoba koja se obaveže da će pomagati Crvenom križu TK u njegovom humanitarnom djelovanju i koja preuzme pokroviteljstvo ili drugi oblik materijalne pomoći/je javna osoba koju je izabralo Predsjedništvo Crvenog križa TK i koja neprekidno pomaže Crveni križ TK.

Član 13.

Učlanjenje redovnih članova Crvenog križa obavljaju organizacije Crvenog križa općina/grada gdje im se izdaju i članske knjižice.

Članstvo u Crvenom križu općina/grada podrazumijeva i članstvo u Crvenom križu kantona, CKFBiH i Društvu CKBiH.

Pomažuće članove Crvenog križa evidentiraju organizacije CK općina/grada, TK, a članu se izdaje potvrda.

Počasne članove Crvenog križa na prijedlog Predsjedništva imenuje Skupština Crvenog križa u kojoj je taj član aktivan i koji je stekao uslov za inauguraciju za počasno gčlana. Počasni član dobija plaketu Crvenog križa, čiji izgled utvrđuje Predsjedništvo Crvenog križa TK.

Član 14.

Članovi Crvenog križa mogu biti djeca, mladi i odrasli.

Članovi mlađi od 15 godina čine podmladak Crvenog križa.

Članovi od 15-30 godina čine mlade Crvenog križa.

Članovi stariji od 30 godina čine odraslo članstvo Crvenog križa.

Član 15.

Svi članovi Crvenog križa imaju slijedeće dužnosti:

 • da se drže osnovnih principa i da ih dalje šire
 • da promovišu rad Crvenog križa TK
 • da prihvataju i poštuju odredbe Statuta
 • da plaćaju godišnju članarinu
 • da aktivno učestvuju u radu Crvenog križa TK
 • da čuvaju interese Crvenog križa TK

Punoljetni članovi Crvenog križa TK imaju slijedeća prava:

 • da biraju i da budu izabrana u tijela Crvenog križa TK

Svi članovi Crvenog križa TK imaju pravo:

 • da učestvuju i glasaju na sastancima lokalne skupštine
 • da budu upoznati sa radom i utiču na rad Crvenog križa
 • da aktivno učestvuju u radu Crvenog križa TK, zašto dobijaju posebne iskaznice
 • da provode odluke Crvenog križa TK
 • da sarađuju s drugim članovima radi ostvarivanja programskih ciljeva i planskih zadataka

Član 16.

Članovi Crvenog križa TK mogu se organizovati po mjestu stanovanja, rada i školovanja, putem organizacija Crvenog križa općina/grada.

 Član 17.

Članstvo u Crvenom križu TK prestaje:

 • istupom iz članstva ličnom voljom,
 • preseljenjem izvan teritorije djelovanja CKBiH,
 • nepodmirivanjem članarine,
 • isključenjem zbog ponašanja suprotnog Statutu,
 • smrću.

Isključeni članovi gube sva prava koja su im pripadala, a unaprijed plaćena članarina se ne vraća.

O isključenju člana odlučuje Predsjedništvo Crvenog križa koje ga je učlanilo. Izuzetno u slučaju grubog kršenja odluka i zaključaka viših organa, kao i principa Crvenog križa, o isključenju člana odlučuje Predsjedništvo Crvenog križa TK.

Protiv Odluke o isključenju, član ima pravo žalbe najvišem tijelu Crvenog križa TK u roku od 8 dana, a protiv te Odluke najvišem tijelu Crvenog križa FBiH u istom roku.

Protiv Odluke najvišeg tijela CKFBiH isključeni član ima pravo žalbe Arbitražnoj komisiji Generalne skupštine Društva Crvenog križa BiH, čija je odluka konačna.

IV   UNUTRAŠNJA STRUKTURA CRVENOG KRIŽA  TUZLANSKOG KANTONA

Član 18.

Crveni križ Tuzlanskog kantona čine organizacije Crvenog križa općina/grada: Banovići, Čelić, Doboj Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Teočak, Tuzla i Živinice.

Međusobni odnosi unutar Crvenog križa TK temelje se na koordinaciji rada, solidarnosti i uzajamnoj saradnji, uz poštivanje ovog Statuta od strane organizacija Crvenog križa općina/grada koje čine Crveni križ TK.

Statut Crvenog križa TK a time i njegovih članica mora biti usaglašen sa Statutom Crvenog križa FBiH.

           Član 19.

Crveni križ općine ustanovljuje se na teritoriju općine.

Način organizovanja  Crveni križ općine uređuje svojim Statutom.

Statut Crvenog križa općine treba da sadrži odredbe o radu i djelovanju konstitutivnih dijelova Crvenog križa općine, a u ostalim odredbama mora biti usaglašen sa Statutom Crvenog križa kantona i Statutom CK FBiH.

Član 20.

Crveni križ grada ustanovljava se na teritoriji koja ima status grada.

Način organizovanja Crveni križ grada uređuje svojim Statutom.

Statut Crvenog križa  grada  treba da sadrži  odredbe o međusobnim odnosima konstitutivnih dijelova, a u ostalim odredbama mora biti u skladu sa Statutom Crvenog križa  kantona/županije i Statutom CK FBiH.

Član 21.

Crveni križ općina ustanovljuje se na teritoriji dvije ili više općina.

Način organizovanja Crveni križ općina uređuje svojim Statutom.

Statut Crvenog križa općina treba da sadrži odredbe o međusobnim odnosima konstitutivnih dijelova Crvenog križa dvije ili više općina, a u ostalim odredbama mora biti usaglašen sa statutom Crvenog križa kantona  i  Statutom CK FBiH.

Član 22.

Organizacije Crvenog križa općina/grada iz članova 18. i 19. ovog Statuta imaju prava i obaveze kao članice Crvenog križa TK.

Izuzetno, odluku o prestanku članstva organizacije Crvenog križa kao članice u Crvenom križu TK donosi Skupština Crvenog križa TK, a po žalbi rješava Skupština Crvenog križa FBiH.

Član 23.

Crveni križ TK prioritetno obavlja slijedeće poslove:

 • unapređenje razvoja i koordinaciju rada organizacija CK na području kantona;
 • vrši edukaciju osoblja i volontera organizacija Crvenog križa općina/grada i kantona;
 • priprema edukaciju za članove i oprema ekipe CK za djelovanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća;
 • prati i koordinira aktivnosti u vezi javnih ovlaštenja CK (obuka iz prve pomoći, dobrovoljno darivanje krvi, priprema i odgovor na katastrofe i drugo);
 • organizuje rad sa mladima u dijelu provođenja zdravstveno-odgojnih programa i takmičenja prve pomoći, programa prevencije od bolesti ovisnosti;
 • u saradnji sa nadležnim organizacijama i institucijama TK rješava pitanja od zajedničkog interesa kroz programe i zajedničke akcije svih nivoa organizovanja CK na području Tuzlanskog kantona.

V   TIJELA CRVENOG KRIŽA TUZLANSKOG KANTONA

Član 24.

Tijela Crvenog križa TK su:

 1. Skupština
 2. Predsjedništvo
 3. Predsjednik
 4. Nadzorni odbor

1. SKUPŠTINA CRVENOG KRIŽA TUZLANSKOG KANTONA

Član 25.

Skupština je najviše tijelo Crvenog križa TK.

Skupština broji 35 (trideset i pet) zastupnika.

Skupštinu čine po 2 (dva) zastupnika izabrana na Skupštini Crvenog križa općina i 3 (tri) zastupnika iz CK grada Tuzla.

U Skupštinu Crvenog križa TK se biraju 3 (tri) predstavnika konferencije mladih. Na prijedlog Predsjedništva CK TK u Skupštinu se bira i 5 (pet) predstavnika iz organizacija i institucija  Civilne zaštite, zdravstva, socijalne politike i obrazovanja.

 Član 26.

Mandat zastupnika Skupštine traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Skupština se održava po potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Predsjednik Skupštine na prijedlog jedne trećine zastupnika, Predsjedništva ili Predsjednika Crvenog križa TK saziva vanredno zasjedanje Skupštine Crvenog križa.

Član 27.

Zastupnik Skupštine može biti opozvan i prije isteka mandata. Opoziv vrši tijelo koje ga je  biralo.

Član 28.

Poslovnikom o radu Skupštine bliže se reguliše način rada i odlučivanja u Skupštini Crvenog križa TK.

Poslovnik o radu se donosi na sjednici Skupštine Crvenog križa TK.

Član 29.

Skupština u okviru svojih prava i dužnosti:

 • donosi Statut Crvenog križa TK;
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine;
 • donosi Strategiju razvoja Crvenog križa TK;
 • donosi Operativni program rada i finansijski plan;
 • razmatra izvještaj o radu i finansijskom poslovanju i izvještaj Nadzornog odbora;
 • donosi Odluku o načinu izbora i opoziva predsjednika Skupštine, Predsjedništva, Predsjednika Crvenog križa TK i Nadzornog odbora;
 • donosi Odluku o izboru i opozivu zastupnika u Skupštini CKFBiH i Društva CK BiH iz Crvenog križa TK;
 • donosi Pravilnik o radu Službe traženja i razmatra izvještaj o radu Službe traženja;
 • razmatra i donosi odluke o statusnim i drugim pitanjima unutrašnjeg organizovanja Crvenog križa TK;
 • donosi Pravilnik o priznanjima Crvenog križa;
 • donosi Odluku o načinu rada Crvenog križa TK u oružanim sukobima;
 • verificira mandat zastupnika;
 • donosi odluke o statusnim i drugim pitanjima unutrašnjeg organizovanja i djelovanja;
 • imenuje počasne članove Crvenog križa;
 • odlučuje o sticanju i otuđenju nepokretne imovine Crvenog križa TK;
 • vrši i druge poslove uređene ovim Statutom.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE CRVENOG KRIŽA TUZLANSKOG KANTONA

Član 30.

Skupština u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom o radu bira Predsjednika Skupštine iz reda istaknutih članova koji nisu profesionalno uposleni u strukturi Crvenog križa .

Predsjednik saziva Skupštinu, rukovodi radom i potpisuje akte Skupštine.

Mandat Predsjednika Skupštine traje četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora. Predsjednik funkciju obavlja volonterski.

U slučaju da mjesto ostaje upražnjeno ili predsjednik nije u stanju obavljati svoju funkciju sjednicu Skupštine će voditi član skupštine kojeg ovlasti Predsjedništvo.

 2. PREDSJEDNIŠTVO CRVENOG KRIŽA TUZLANSKOG KANTONA

Član 31.

Predsjedništvo  Crvenog Križa TK je izvršno tijelo Skupštine.

Skupština svojom odlukom utvrđuje način izbora članova Predsjedništva.

Predsjedništvo broji 9 (devet) članova, a čine ga 5 (pet) zastupnika iz CK općina/grada, 1 (jedan) zastupnik iz reda mladih, 1 (jedan) zastupnik iz Kantonalne uprave Civilne zaštite i 2 (dva) istaknuta člana Crvenog križa iz oblasti zdravstva, socijalne politike i obrazovanja.

Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Sekretar Predsjedništva po funkciji prisustvuje sjednicama Predsjedništva sa pravom učešća u njegovom radu bez prava odlučivanja.

Član 32.

Predsjedništvo u okviru svojih aktivnosti provodi slijedeće:

 • priprema prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
 • provodi odluke i zaključke Skupštine;
 • donosi Poslovnik o radu Predsjedništva;
 • priprema i predlaže programe i finansijske planove i brine se o njihovom izvršavanju;
 • donosi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi Crvenog križa TK;
 • imenuje Sekretara Predsjedništva;
 • imenuje rukovodioca Službe traženja;
 • osigurava sredstva za izvršenje Programa rada, Stručne službe i povremenih tijela te usklađuje njihov rad;
 • osniva povremeno stručna radna tijela (komisije, savjete) i imenuje njihove predsjednike;
 • donosi procedure kojima se bliže određuju politike poslovanja Crvenog križa TK;
 • daje saglasnost na statute organizacija Crvenog križa općina/grada;
 • prati i ocjenjuje stanje i aktivnosti u organizacijama Crvenog križa općina/grada i u vezi s tim daje preporuke, sugestije i uputstva za rad;
 • donosi pravila o organizovanju mladih u Crvenom križu TK;
 • donosi odluku, plan i operativni plan o djelovanju u slučaju prirodnih i drugih nesreća;
 • u skladu s Pravilnikom predlaže Skupštini donošenje Odluke o priznanjima;
 • donosi odluke o načinu korištenja sredstava humanitarne pomoći i raspolaganja pokretnom imovinom, a na prijedlog sekretara i nadležnih komisija;
 • donosi Odluku o osnivanju Stručne službe i u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta, na prijedlog sekterara, utvrđuje broj zaposlenih u Stručnoj službi;
 • informira javnost o svom djelovanju;
 • vrši druge poslove određene Statutom i drugim aktima.

Način rada i odlučivanja Predsjedništva regulisat će se Poslovnikom o radu Predsjedništva.

3. PREDSJEDNIK CRVENOG KRIŽA TUZLANSKOG KANTONA

Član 33.

Predsjednik Crvenog križa TK je ujedno i Predsjednik Predsjedništva i svoju funkciju obavlja na volonterskoj osnovi, a bira se iz reda istaknutih aktivista koji nisu profesionalno uposleni u strukturi Crvenog križa.

Predsjednika na prijedlog Predsjedništva bira Skupština Crvenog križa TK iz svojih redova.

Predsjednik Crvenog križa TK predstavlja Crveni križ TK.

Predsjednik saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva i potpisuje akte koje donosi Predsjedništvo iz svoje nadležnosti.

Mandat Predsjednika Crvenog križa TK traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

U slučaju da mjesto ostaje upražnjeno ili Predsjednik nije u stanju obavljati svoju funkciju, sjednicu će voditi član Predsjedništva kojeg ovlasti Predsjedništvo.

 4. NADZORNI ODBOR

Član 34.

Nadzorni odbor je savjetodavno tijelo Predsjedništva. Nadzorni odbor ima pet članova koje imenuje Skupština na prijedlog Predsjedništva

Mandat Nadzornog odbora traje četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Nadzorni odbor ima sljedeće dužnosti:

 • Daje savjete o svim finansijskim pitanjima koja se tiču Crvenog križa CK TK
 • Prati i ostvaruje uvid u primjenu pozitivnih zakonskih propisa, normativnih akata i način trošenja sredstava
 • Vrši nadzor nad materijalno – finansijskim poslovanjem Crvenog križa
 • Daje komentare o upravljanju i investiranju raspoloživih sredstava i daje preporuke Predsjedništvu i Skupštini o svim finansijskim mjerama koje smatra neophodnim
 • Daje komentare na nacrte budžeta i finansijske izvještaje
 • Predsjedništvu Crvenog križa CK TK podnosi izvještaj o radu po potrebi, a najmanje dva puta godišnje
 • Analizira i predlaže prijedloge projekata za samoodrživost organizacije
 • Detaljnije nadležnosti, obim poslova i smjernice rada utvrđuju se Pravilnikom o radu Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti iz reda zastupnika Skupštine Crvenog križa CK TK.

 VI  KOMISIJE I POVREMENA TIJELA

KOMISIJE

Član 35.

Skupština i Predsjedništvo Crvenog križa TK za obavljanje određenih poslova i zadataka može osnivati stalna i povremena tijela, komisije, savjete i slično.

Odluku o broju i organizaciji tijela iz prethodnog stava donosi Predsjedništvo.

KONFERENCIJA MLADIH

Član 36.

U cilju upoznavanja mladih sa osnovnim ciljevima i zadacima Crvenog križa, osniva se Konferencija mladih Crvenog križa TK.

Mladi kao članovi Crvenog križa mogu se organizovati u grupe mladih Crvenog križa u školama, fakultetima i mjesnim zajednicama.

Mladi svojom djelatnošću učestvuju u radu organizacija Crvenog križa općina/grada  i kantona.

Način organizovanja i djelovanja mladih regulisan je Pravilima o organiziranju i djelovanju mladih koje donosi Predsjedništvo Crvenog križa TK.

VII  IZVRŠNA TIJELA PREDSJEDNIŠTVA CRVENOG KRIŽA TUZLANSKOG KANTONA

1. SEKRETAR CRVENOG KRIŽA TUZLANSKOG KANTONA

 

Član 37.

Predsjedništvo imenuje Sekretara Crvenog križa TK.

Član 38.

Sekretar Crvenog križa TK je rukovodilac Stručne službe i odgovoran je za rad Stručne službe i zastupa Crveni križ Tuzlanskog kantona.

Sekretar Crvenog križa TK vrši slijedeće poslove:

 • uz pomoć Stručne službe priprema sjednice Predsjedništva, Skupštine i radnih tijela i utvrđuje nacrte dokumenata iz nadležnosti Predsjedništva, Skupštine i radnih tijela,
 • provodi odluke Skupštine i Predsjedništva,
 • koordinira rad radnih tijela,
 • rukovodi Službom traženja,
 • naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana,
 • odgovoran je za finansijsko-materijalno poslovanje,
 • donosi u skladu sa Zakonom i aktom o sistematizaciji Odluku o prijemu izvršilaca u Stručnoj službi i o tome obavještava Predsjednika i Predsjedništvo,
 • donosi Odluke o angažovanju izvršilaca za rad po ugovoru o djelu za obavljanje određenih poslova,
 • u skladu sa Zakonom i finansijskim planom potpisuje ugovore o radu zaposlenicima Stručne službe,
 • prati i koordinira rad rukovodstva organizacija CK općina/grada i predlaže Predsjedništvu mjere za poboljšanje rada.

Sekretar za svoj rad odgovora Predsjedništvu Crvenog križa TK.

Sekretar Crvenog križa TK svoju funkciju obavlja profesionalno, bez mandata, uz mogućnost njegovog angažovanja na određeno vrijeme, po ugovoru o djelu ili na volonterskoj osnovi.

Odluku o općim i posebnim uslovima za imenovanje Sekretara utvrđuje Predsjedništvo Crvenog križa TK.

2. SLUŽBA TRAŽENJA

Član 39.

Rad Službe traženja kao stalnog tijela definiran je odredbama Pravilnika o radu Službe traženja.

Služba traženja prikuplja, evidentira i vrši obradu podataka o žrtvama rata i prirodnih i drugih nesreća i prosleđuje ih porodicama. U obavljanju ovih poslova ostvaruje se neposredna saradnja sa Službom traženja Crvenog križa FBiH i Društva CK BiH. U slučaju da je nemoguće kontaktirati više nivoe organizivanja, Službe traženja po nalogu Predsjedništva Crvenog križa TK može ostvariti i direktne kontakte sa Službama traženja u drugim državama.

Služba traženja vrši poslove spajanja porodica razdvojenim ratom ili drugim nesrećama i bavi se drugim poslovima vezanim za traženje u Bosni i Hercegovini.

 Član 40.

Sredstva za finansiranje poslova  Službe traženja u skladu sa Zakonom osiguravaju se iz budžeta Tuzlanskog kantona i kroz strukturu CK u BiH.

Član 41.

Za rad Službe traženja odgovoran je Sekretar Crvenog križa TK, a rad obavlja profesionalni uposlenik ili volonter-aktivista o čemu se donosi posebna Odluka.

3.STRUČNA SLUŽBA

Član 42.

Za provođenje odluka i zaključaka organa i tijela Crvenog križa  TK, obavljanje stručnih, edukacijskih, administrativno-tehničkih, finansijskih i drugih poslova osnovana je Stručna služba u čijem je sastavu i Služba traženja.

Sredstva za rad Stručne službe osigurava Crveni križ TK.

Član 43.

Sekretar Crvenog križa TK rukovodi Stručnom službom i provodi postupak za zapošljavanje u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta, uslovi za obavljanje poslova, broj izvršilaca i druga pitanja od značaja za rad Stručne službe propisana su Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Crvenog križa TK i drugim normativnim aktima u skladu sa važećim propisima.

VIII  SREDSTVA I FINANSIRANJE

 

Član 44.

Crveni križ TK stiče sredstva iz slijedećih izvora:

 • iz budžeta Tuzlanskog kantona
 • iz dijela članarine prikupljene u organizacijama Crvenog križa općina/grada sa područja Tuzlanskog kantona,
 • dijelu prihoda ostvarenih iz tradicionalnih aktivnosti Crvenog križa,
 • donacija, naslijeđa poklona i zavještavanja građana i pravnih lica,
 • priloga građana i pravnih lica,
 • kotizacije nižih nivoa organizovanja, na osnovu posebno donesene odluke od strane Predsjedništva CK F BiH i CK TK,
 • grantova i donacija međunarodnih i domaćih donatora i fondacija,
 • iz drugih izvora u skladu sa Zakonom i politikom Crvenog križa TK.

U cilju osiguranja sredstava za funkcioniranje i izvršavanje programskih aktivnosti Crveni križ TK može osnivati firmu/ustanovu i obavljati privrednu ili uslužnu djelatnost u skladu sa važećim Zakonima.

Odluku o osnivanju ustanove/firme donosi Predsjedništvo Crvenog križa TK.

Član 45.

Prihodi i rashodi Crvenog križa TK utvrđuju se finansijskim planom na početku svake godine a usvaja ga Skupština Crvenog križa TK.

Izuzetno, do usvajanja finansijskog plana može se najduže za tri mjeseca na početku godine vršiti privremeno finansiranje na temelju rezultata izvršenja finansijskog plana iz prethodne godine.

Član 46.

Crveni križ TK može da posjeduje i raspolaže pokretnom i nepokretnom imovinom.

Način korištenja i raspolaganja pokretnom imovinom regulira se posebnom odlukom koju donosi Predsjedništvo Crvenog križa TK, dok o nepokretnoj imovini odlučuje Skupština Crvenog križa TK.

IX  ARBITRAŽA

Član 47.

Za rješavanje sporova na svim nivoima Crvenog križa formira se Arbitražna komisija.

Sastav Arbitražne komisije utvrđuje se na način da suprostavljene strane imenuju po jednog člana koji dogovorno imenuju trećeg člana koji je predsjedavajući Arbitraže.

Ako ne dođe do saglasnosti o imenovanju predsjedavajućeg Arbitraže istog imenuje Predsjedništvo Crvenog križa TK.

Odluke Arbitraže obavezne su za suprotstavljene strane.

Prilikom arbitražnog postupka primjenjuju se odredbe civilnog parničnog postupka.


X  DJELOVANJE CRVENOG KRIŽA TUZLANSKOG KANTONA U SLUČAJU RATA I DRUGIH VANREDNIH OKOLNOSTI

Član 48.

Za vrijeme rata i drugih vanrednih okolnosti zbog kojih se ne može sazvati Skupština, poslove iz nadležnosti Skupštine obavlja Predsjedništvo.

Predsjedništvo je dužno da odluke iz nadležnosti Skupštine podnose na potvrdu Skupštini kada se stvore uslovi za njen rad.

Za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti i drugih vanrednih okolnosti Skupština Crvenog križa TK donosi odluku o formiranju Ureda za informiranje.

Način rada Ureda za informiranje definiran je Pravilnikom o radu Službe traženja.

XI  DONOŠENJE STATUTA CRVENOG KRIŽA TUZLANSKOG KANTONA KANTONA

 

Član 49.

Statut Crvenog križa TK, njegove izmjene i dopune razmatra i usvaja Skupština uz prisustvo najmanje dvije trećine zastupnika Skupštine, a Statut je usvojen ako se potvrdno izjasni natpolovična većina prisutnih zastupnika.

O Nacrtu Statuta prethodno se obavlja rasprava u Crvenom križu općina/grada.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokretati Predsjedništvo Crvenog križa TK, najmanje tri organizacije Crvenog križa općina/grada, najmanje 10 zastupnika Skupštine Crvenog križa TK.

O inicijativi iz prethodnog stava odlučuje Skupština Crvenog križa TK i o tome izvještava  podnosioca inicijative.

XII  PRESTANAK RADA

Član 50.

Crveni križ TK prestaje sa radom kada nastupi neki od uslova ustanovljenih zakonom i kad Skupština donese nadpolovičnom većinom svih zastupnika odluku o prestanku rada.

Prestanak rada Crvenog križa TK, pitanje njegove imovine i obaveza rješavat će se u skladu sa postojećim pozitivnim propisima.

Ostatak novčane vrijednosti isključivo će se dodjeljivati u svrhu namjena za opća dobra u smislu Ženevskih konvencija i zaključaka međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, koje odgovaraju ideji Crvenog križa.

Arhivska građa Crvenog križa TK zbog svoje važnosti i nedjeljivosti u cjelosti će pripasti Arhivu TK, odnosno pravnom nasljedniku navedene institucije, u skladu sa postojećem pozitivnom zakonu o arhivskoj građi i arhivima i aktima tog zakona.

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 51.

Organizacije Crvenog križa općina/grada dužne su uskladiti svoje Statute sa ovim Statutom najkasnije tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu.

 Član 52.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Crvenog križa  TK od kada prestaje da važi Statut Crvenog križa TK od 19.04.2007. godine.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

CRVENOG KRIŽA TK

Maida Mulić