ZAKON

O CRVENU KRSTU/KRIŽU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I-OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Zakonom uređuje se položaj i ovlaštenja Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Crveni krst/križ Federacije) , njegova organizacija, djelovanje, izvori finansiranja njegovog djelovanja i druga pitanja, u skladu sa Zakonom o Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH “, broj 49/04) i drugim propisima.

Član 2.

Crveni krst/križ Federacije je humanitarna, dobrovoljna organizacija od posebnog društvenog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Federacija), koja djeluje u sastavu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, na osnovu misije i principa Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i Ženevskih konvencija i uživa posebnu zaštitu i brigu organa i tijela Federacije, kantona, grada i općine.

Sjedište Crvenog krsta/križa Federacije se utvrđuje Statutom Crvenog krsta/križa Federacije.

Crveni krst/križ Federacije kao jedinstvenu organizaciju Crvenog krsta/križa čine sve organizacije Crvenog krsta/križa registrirane kao:
Crveni krst/ križ Kantona
Crveni krst/ križ grada
Crveni krst/ križ općine
Crveni krst/ križ općina

Crveni krst/križ Federacije ima javna ovlaštenja i prava i obaveze utvrđene ovim Zakonom, Zakonom o Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, drugim propisima i svojim Statutom.

Član 3.

Crveni krst/križ Federacije i organizacije iz člana 2. stav 3. ovog Zakona imaju svojstvo pravnog lica.

Član 4.

Crveni krst/križ Federacije i organizacije iz člana 2. stav 3. ovog Zakona, svojim statutom bliže uređuju organizaciju, djelokrug, organe, način rada i druga pitanja, u skladu sa ovim Zakonom, Zakonom o Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine i drugim propisima.

Član 5.

Svoje humanitarne ciljeve i zadatke Crveni krst/križ Federacije ostvaruje u oblasti zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne zaštite, zdravstvenog i humanitarnog odgoja i obrazovanja.

U situacijama prirodnih i drugih nesreća, Crveni krst/križ Federacije obavlja posebne zadatke, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

U slučaju oružanog sukoba Crveni krst/križ Federacije izvršava sve obaveze u skladu sa Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava rata od 12.avgusta 1949. godine (u daljem tekstu: Ženevske konvencije) i Dopunskim protokolom I i II iz 1977 godine (u daljem tekstu: Protokoli) i zaključcima i preporukuma Međunarodne konferencije Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.

Član 6.

Crveni krst/križ Federacije ovlašten je da koristi znak Crvenog krsta/križa u skladu sa Ženevskim konvencijama i Protokolima , propisima o upotrebi znaka od strane međunarodnih društava koje je usvojila Međunarodna konferencija Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, u skladu sa Zakonom o upotrebi i zaštiti znaka Crvenog krsta/križa i naziva Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 11/02), Zakonom o Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, ovim Zakonom i federalnim propisima kojima je uređena upotreba znaka Crvenog krsta/križa.

Na području Federacije, u skladu sa navedenim propisima, u upotrebi je samo znak Crvenog krsta/ križa.

Zastava Crvenog krsta/križa Federacije je od bijelog platna oblika pravougaonika, s tim da se na sredini platna nalazi znak Crvenog krsta/križa veličine srazmjerne veličini zastave. Zastava ima dimenzije stranica u odnosu dva naprema jedan.

II – CILJEVI I OVLAŠTENJA CRVENOG KRSTA/KRIŽA FEDERACIJE

Član 7.

Osnovni ciljevi Crvenog krsta/križa Federacije su:
ublažavanje ljudskih patnji, a posebno onih izazvanih velikim prirodnim nepogodama, drugim masovnim nesrećama, katastrofama i oružanim sukobima;
podizanje zdravstvene kulture stanovništva, u skladu sa zakonom;
podsticanje i unapređenje socijalne sigurnosti građana, solidarnost i propagiranje međusobnog pomaganja;
unapređenje i propagiranje načela Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca kao i međunarodnog humanitarnog prava među stanovništvom , a posebno među djecom i mladima;
propagiranje i unapređenje ideala mira, uzajamnog poštovanja i razumijevanja među svim ljudima i narodima;
praćenje i koordinacija aktivnosti organizacije Crvenog krsta/križa iz člana 2. stav 3. ovog Zakona.

Crveni krst/križ Federacije ciljeve iz stava 1. ovog člana ostvaruje na principima ravnopravnosti bez diskriminacije ljudi u odnosu na pol, boju kože, jezik, vjeru, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno porijeklo, imovinu, rođenje ili druge okolnosti.

Član 8.

U sastavu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, Crveni krst/križ Federacije održava i razvija odnose i saradnju sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta/križa, Međunarodnom federacijom društva Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, nacionalnim organizacijama Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i drugim međunarodnim i nacionalnim, humanitarnim, karitativnim, kulturnim, zdravstvenim i socijalnim ustanovama.

Crveni krst/križ Federacije, kroz svoju strukturu, a u skladu sa ovim Zakonom i propisima iz oblasti Civilne zaštite ostvaruje posebnu saradnju sa Civilnom zaštitom na svim nivoima vlasti.

Član 9.

Crveni krst/križ Federacije vrši sljedeća javna ovlaštenja:
Učestvuje u organizovanju i pružanju socijalne pomoći i zdravstvene zaštite stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda, epidemija i drugih većih nesreća;
radi na zdravstveno-socijalnoj zaštiti i na zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva i učestvuje u organizovanju raznih oblika međusobne pomoći građana u duhu humanizma i solidarnosti;
učestvuje u organizovanju pomoći za žrtve elementarnih nepogoda, epidemija, oružanih sukoba i drugih nesreća i raspoređuje pomoć primljenu od nacionalnih i međunarodnih društava;
organizuje, koordinira i provodi akcije prikupljanja i slanja pomoći drugim nacionalnim i međunarodnim društvima, u saradnji sa Društvom Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, radi ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda, epidemija oružanih sukoba i drugih nesreća;
sarađuje sa zdravstvenim i sanitetskim službama snaga u BiH i civilnom zaštitom na zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih u slučaju oružanih sukoba, elementarnih i drugih nesreća
organizuje Službu traženja;
učestvuje u akcijama traženja, spašavanja i zbrinjavanja stanovništva i materijalnih dobara u slučaju katastrofa i oružanih sukoba, u skladu sa nadležnostima organa civilne zaštite i ostalih koji provode akcije traženja, spašavanja i zbrinjavanja;
vrši obuku stanovništva i aktivista Crvenog krsta/križa iz svog djelokruga, radi pripreme za djelovanje u slučaju katastrofa ili oružanih sukoba;
učestvuje u obuci stanovništva, kao i uposlenih u preduzećima i ustanovama u oblasti prve medicinske pomoći;
vrši obuku kandidata i obavlja ispite iz oblasti prve pomoći za vozače motornih vozila u okviru polaganja vozačkog ispita;
učestvuje u organizovanju akcija dobrovoljnog davanja krvi i animiranju stanovništva u ovoj oblasti;
radi na prosvjećivanju stanovništva o svjesnosti postojanja mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava;
educira predavače i specijalizovano osoblje u skladu sa djelatnostima Crvenog krsta/križa:
vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, kao i poslove u vezi sa tradicionalnim aktivnostima Crvenog krsta/križa.

U vršenju javnih ovlaštenja iz stava 1. ovog člana Crveni krst/križ izdaje odgovarajuća uvjerenja i druge isprave.

Član 10.

U ostvarivanju ciljeva i javnih ovlaštenja utvrđenim ovim Zakonom, Crveni krst/križ Federacije sarađuje sa organima i tijelima Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona, grada i općina, zdravstvenim ustanovama socijalne zaštite, Civilnom zaštitom i drugim pravnim i fizičkim licima, u skladu sa zakonom.

Organi, tijela i pravna lica iz stava 1. ovog člana dužni su, u okviru svog djelokruga rada, pružati pomoć Crvenom krstu/križu Federacije i organizacijama Crvenog krsta/križa u kantonu, gradu i općinama, radi izvršavanja zadataka organizacija Crvenog krsta/križa Federacije.

Član 11.

U Crvenom krstu/križu Federacije organizuje se i djeluje Služba traženja, radi obavljanja poslova traženja nestalih lica i obavještavanja o žrtvama rata, spaja porodice razdvojene usljed rata, na osnovu Ženevskih konvencija i bavi se drugim aktivnostima vezanim za traženje.
Organizacija, djelokrug i način rada Službe traženja uređuje se Statutom Crvenog krsta/križa Federacije i Pravilnikom o radu Službe traženja Crvenog krsta/križa Federacije.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Predsjedništva Crvenog krsta/križa Federacije, daje saglasnost na Pravilnik iz stava 2. ovog člana.

Član 12.

Crveni krst/križ Federacije i organizacije Crvenog krsta/križa Federacije mogu pružati usluge smještaja, prehrane i druge vidove humanitarne pomoći licima kojima je takav oblik pomoći potreban iz zdravstvenih, socijalnih i drugih razloga.

Crveni krst/križ Federacije i njegove organizacije, radi ostvarivanja svojih ciljeva, mogu osnivati pravne subjekte za privrednu i drugu djelatnost, u skladu sa zakonom, drugim propisom i Statutom.

Član 13.

Za vrijeme prirodnih i drugih nesreća, Crvenom krstu/križu Federacije i njegovim organizacijama, za izvršavanje njihovih zadataka, u skladu sa ovim Zakonom i drugim propisima osigurati će se prednost u prevozu osoblja i materijala u javnom saobraćaju, kao i pravo prvenstva saopćavanja vijesti preko sredstava informisanja, u skladu sa zakonom.

III- PRIHODI I FINANSIRANJE CRVENOG KRSTA/KRIŽA FEDERACIJE I NJEGOVIH ORGANIZACIJA

Član 14.

Za ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Zakonom i drugim propisima Crveni krst/križ Federacije i njegove organizacije ostvaruju sredstva iz sljedećih izvora:
članarine svojih članova;
iz budžeta Federacije, odnosno budžeta kantona , grada i općine;
prihoda igara na sreću i lutrije;
donacija, naslijeđa, poklona i zavještavanja građana, pravnih lica i drugih tijela;
priloga građana, preduzeća i drugih pravnih lica;
prihoda koji se stiču od imovine i prava organizacija Crvenog krsta/križa;
prihoda uslužnih i drugih djelatnosti koje, u skladu sa zakonom , organizira Crveni krst/križ Federacije, kantona, grada i općine;
prihoda ostvarenih u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BiH», broj 6/06)
prihoda ostvarenih posredstvom fondova zdravstva, socijalne i dječije zaštite i drugih fondova za izvršenje ugovorenih programa;
prihoda ostvarenih iz organizovanih akcija povodom „Nedjelje/Tjedna Crvenog krsta“ i „Nedjelje/Tjedna borbe protiv tuberkuloze“;
iz drugih izvora

Član 15.

U svrhu popularizacije rada i ciljeva Crvenog krsta/križa Federacije i njegovih organizacija, kao i osiguranja sredstava za obavljanje njihovih javnih ovlaštenja i zadataka, Crveni krst/križ Federacije i njegove organizacije organizuju stalne tradicionalne manifestacije: „Nedjelja/Tjedan Crvenog krsta“ i „Nedjelja/Tjedan borbe protiv tuberkuloze“.

„Nedjelja/Tjedan Crvenog krsta“ održava se svake godine od 08. do 15. maja, a „Nedjelja/Tjedan borbe protiv tuberkuloze“ od 14. do 21. septembra.

Tradicionalne manifestacije iz stava i ovog člana u isključivoj su nadležnosti Crvenog krsta/križa Federacije i njegovih organizacija.

Član 16.

Za vrijeme trajanja manifestacija iz člana 15. ovog Zakona Crveni krst/križ Federacije će štampati i distribuirati vrijednosne markice Crvenog krsta/križa.

Preduzeća koja vrše prevoz putnika u međumjesnom i međunarodnom zračnom, željezničkom, autobuskom i brodskom saobraćaju, a čija se prodajna mjesta nalaze na teritoriji Federacije, dužna su za svaku prodatu kartu izdati vrijednosnu (doplatnu) markicu i uplatiti sredstva u iznosu 2% nominalne vrijednosti prodate karte.

Preduzeća koja vrše poštanski promet dužna su na svaku poštansku pošiljku izdati vrijednosnu (doplatnu) markicu i uplatiti sredstva u iznosu 50% nominalne vrijednosti poštanske marke kao za pismo od 100 g u domaćem prometu.

U toku „Nedjelje/Tjedna Crvenog krsta“ i „Nedjelje/Tjedna borbe protiv tuberkuloze“ Crveni krst/križ Federacije i njegove organizacije mogu organizovati i akcije prikupljanja dobrovoljnih priloga i poklona.

U skladu sa gore navednim stavom, Crveni krst/križ Federacije će ugovorom uspostaviti međusobne odnose.

Član 17.

Pravna lica koja vrše naplatu sredstava iz člana 16. ovog Zakona prikupljena sredstva uplaćuju na račun organizacije Crvenog krsta/križa u općini gdje su ta sredstva prikupljena.

Predsjedništvo Crvenog krsta/križa Federacije će svojom odlukom utvrditi način raspodjele i korištenja sredstava iz člana 16. ovog Zakona.

Član 18.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijet će propis o načinu obračunavanja i uplaćivanja prihoda Crvenom krstu/križu Federacije iz člana 16. ovog Zakona, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Nadležni organi kantona i općina su dužni sprovoditi aktivnosti iz stava 1. ovog člana.

Član 19.

U cilju uspješnog ostvarivanja ciljeva i javnih ovlaštenja iz čl. 7. i 9. ovog Zakona, Crvenom krstu/križu Federacije i njegovim organizacijama daju se slijedeće olakšice, u skladu sa ovim Zakonom, Zakonom o Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine i drugim propisima:
ne podliježu plaćanju poreza i doprinosa na prihode od svoje pokretne i nepokretne imovine, poklona i nasljeđa;
ne podliježu plaćanju poreza i doprinosa na prihode od posebnih priredbi i lutrija;
ne plaćaju takse na podneske organima vlasti, kao i doprinose na priredbe, predavanja, koncerte i slične aktivnosti koje same organizuju , a prihod se ostvaruje radi korištenja u humanitarne svrhe;
pravo na popust u prevozu roba i lica javnim prevoznim sredstvima , grupnim putovanjima i oslobađanje od plaćanja putarine za vozila Crvenog krsta/križa Federacije i njegovih organizacija;
ne plaćaju poštanske usluge za Službu traženja, a u vrijeme elementarnih i drugih nesreća ili rata, tih obaveza se oslobađaju za sve vrste poštanskih pošiljaka Crvenog krsta;
da kod plaćanja komunalnih i telefonskih usluga koje koristi za obavljanje svoje djelatnosti snosi troškove kao domaćinstvo;
ne plaćaju porez i carine za opremu sredstava Crvenog krsta/križa Federacije u skladu sa zakonom i Zakonom o Društvu Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine;
donacije Crvenom krstu/križu Federacije, svih nivoa organizovanja, od pojedinaca i pravnih subjekata oslobođene su poreza za iznos vrijednosti donacije.

IV – NADZOR

Član 20.

Nadzor nad primjenom odredaba ovog Zakona vrše federalna ministarstva, svako u okviru svoje nadležnosti.

V – KAZNENE ODREDBE

Član 21.

Novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM, kaznit će se za prekršaj pravno lice ako ne izvrši naplatu odgovarajućeg iznosa ili ne izvrši uplatu naplaćenih sredstava u skladu sa članom 16 .ovog Zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 200 KM do 800 KM.

Novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM, kaznit će se za prekršaj pravno lice ako štampa i distribuira vrijednosne markice suprotno odredbama člana 16. ovog Zakona.

Za prekršaj iz prethodnog stava kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 200 KM do 800 KM.

VI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.

Crveni krst/križ Federacije uskladit će Statut sa odredbama ovog Zakona i drugim propisima u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog Zakona.

Organizacije Crvenog krsta/križa Federacije uskladit će svoje Statute sa odredbama ovog Zakona, drugim propisima i Statutom Crvenog krsta/križa Federacije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 23.

Ovaj Zakon predstavlja osnivački akt za upis u registar organizacija Crvenog krsta/križa Federacije iz člana 2. stav 3. ovog Zakona.

Član 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

PREDSJEDAVAJUĆI                                      PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                         PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH                PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                             Muhamed Ibrahimović