Skupština Crvenog križa Tuzlanskog kantona

Skupština Crvenog križa Tuzlanskog kantona je naviše tijelo Crvenog križa TK čiji se rad odvija na sjednicama. Sjednice Skupštine sazivaju se najmanje jednom godišnje i uglavnom su izvještajnog karaktera. Skupština broji 35 zastupnika, čine je po dva zastupnika izabrana na Skupštini Crvenog križa općina i tri zastupnika iz CK grada Tuzla. U Skupštinu Crvenog križa TK se tri predstavnika konferencije mladih CK TK. Na prijedlog Predsjedništva CK TK u Skupštinu se bira i pet predstavnika iz organizacija i institucija Civilne zaštite, zdravstva, socijalne politike i obrazovanja.

Skupština u djelokrugu svog rada donosi: Statut Crvenog križa TK, Poslovnik o radu Skupštine, Strategiju razvoja Crvenog križa TK, Operativni program rada i finansijski plan, razmatra izvještaj o radu i finansijskom poslovanju i izvještaj Nadzornog odbora, Odluku o načinu izbora i opoziva predsjednika Skupštine, Predsjedništva, Predsjednika Crvenog križa TK i Nadzornog odbora, Pravilnik o radu Službe traženja i razmatra izvještaj o radu Službe traženja, Pravilnik o priznanjima Crvenog križa, odluke o statusnim i drugim pitanjima unutrašnjeg organizovanja i djelovanja, kao i razmatra i donosi odluke o statusnim i drugim pitanjima unutrašnjeg organizovanja Crvenog križa TK i vrši druge poslove uređene Statutom Crvenog križa TK.

Zastupnici u Skupštini Crvenog križa TK za mandatni period 2017.-2022.godina su:

 1. Maida Mulić, predsjednica
 2. Edin Đerzić,
 3. Maid Dostović,
 4. Muamer Žigić,
 5. Amel Mehmedović,
 6. Semir Nadžaković,
 7. Naim Mešić,
 8. Mustafa Hrvić,
 9. Mirsada Šako,
 10. Zijad Subašić,
 11. Marko Katić,
 12. Refik Gutić,
 13. Senad Hrustić,
 14. Bakir Hasanović,
 15. Sonja Prvulović,
 16. Edin Halilović,
 17. Željko Mott,
 18. Refik Salihović,
 19. Edis Selimović,
 20. Junuz Mulahmetović,
 21. Edis Kešetović,
 22. Semir Mulaosmanović,
 23. Mevludin Nuhanović,
 24. Ervin Alibegović,
 25. Džana Atlić,
 26. Radojak Stojak,
 27. Ramiz Glavić,
 28. Semir Muhić,
 29. Dino Hasanović,
 30. Jasmina Šehić,
 31. Benedin Pejić,
 32. Tihomir Knežiček,
 33. Svetlana Lacković Jović,
 34. Razija Majstorović,
 35. Jadranka Duraković